אישור החוק - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 134), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏16 ‏ינואר ‏2012 19:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

ציפי חוטובלי
נסים זאב
עוזי לנדאו

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 74א לחוק הביטוח הלאומי קובע כהוראת שעה, כי בכל שנה בה עומד הסעיף בתוקפו, יוקצו כ-15 מיליון שקלים חדשים, בעבור פעולות המיועדות לפיתוח שירותים לטובת ילדים בסיכון. מכוח סעיף זה הוקמה הקרן לילדים ולבני נוער בסיכון של המוסד לביטוח לאומי אשר מסייעת לפרויקטים שונים המותאמים באופן ממוקד לרקע שממנו באים אותם צעירים. בין היתר מממנת הקרן פעילויות לטיפול בבעיות של התעללות, זנות, שימוש בסמים ועבריינות במגזרים השונים בחברה הישראלית, כל זאת במטרה למנוע ולהסיר גורמי סיכון ומחסומים הפוגעים בהתפתחות התקינה של ילדים ובני נוער ולשלבם במסגרות נורמטיביות.
  במהלך שנות פעילותה של הקרן, פותחו בסיועה 160 פרוייקטים בהיקף של כ-270 מיליון שקלים חדשים, כאשר מרבית הסכום הושג תוך איגום משאבים עם גופים נוספים, וכמאות בקשות חדשות לסיוע מונחות על שולחנה.
  סעיף 74א נחקק לראשונה בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס”ג–2003, כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים. תוקף הסעיף הוארך מאז בשלושה תיקוני חקיקה שונים, שהאריכו מעת לעת את תוקפה של הוראת השעה לתקופות קצובות, שתוקפן פג בסוף שנת 2011.
  חוק זה האריך את תוקף הוראת סעיף 74א בשלוש שנים נוספות, עד לשנת 2014.

החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 134), התשע"ב–2012*
  התקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 644, מיום ב' בטבת התשע"ב (28 בדצמבר 2011), עמ' 274.

  תיקון סעיף 74א1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 110., בסעיף 74א(ה), במקום "2011" יבוא "2014".
משוב א- א+