קריאה שנייה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 41), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏ינואר ‏2012 01:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

אורי אורבך

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 61 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה–1965, קובע כי ”מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא איתו מלווה... כדי שיעזור לו בפעולת ההצבעה”. החוק בנוסחו זה אינו מותיר שיקול דעת בידי ועדת הקלפי לעניין בחינת זכאותו החוקית של מצביע להיעזר במלווה.
  חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 41), התשע”ב–2012 (להלן – החוק המתקן), אשר יזמו חברי הכנסת גדעון עזרא, זאב בילסקי, אורי אורבך, נחמן שי, אורי מקלב ואורי אריאל, מבקש למנוע ניצול לרעה של אפשרות ההצבעה עם מלווה והשפעה שלא כדין על תוצאות הבחירות, כדי לאפשר הליך בחירות הוגן ותקין. בית המשפט העליון, בפסק דין שעסק בבחירות שנערכו בשנת 2008 בג`סר א-זרקא, הפנה את תשומת לב המחוקק לסעיף 75 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט–1969 בן נקבע כי במקרה של ספק בדבר קיום התנאים שעניינם הצבעה באמצעות מלווה יכריע בעניין מזכיר ועדת הקלפי. בית המשפט העליון קבע כי יש בכך כדי להגביר את האפקטיביות של הפיקוח על קיומן של הוראות החוק בנושא. בהתאם לכך נקבע בחוק המתקן את חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה–1965, הסדר זהה לזה הקבוע לעניין הבחירות לכנסת.

החוק המלא


 • חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 41), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 416, מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011), עמ' 26.

  תיקון סעיף 611.בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"א, עמ' 1018., בסעיף 61, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב), יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי.".
משוב א- א+