הסתייגות - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 69), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 21:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

מוחמד ברכה

נגד 22

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון חוק זה נועד לתת לחשוד בעבירה הזדמנות מעשית לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום פרטיו המזהים, על ידי קביעה כי ככלל, לא יתפרסם שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום במשך 48 שעות מהמועד שבו הוא אמור להתייצב לחקירה במשטרה. זאת למעט במספר חריגים, ובין היתר במקרים שהפרסום דרוש לצורך חקירה או לצורך אזהרת הציבור, במקרים בהם בית המשפט התיר פרסום או בהסכמת החשוד.
  טרם חוק זה לא הייתה מגבלה לאסור את פרסום שמו של חשוד. בית המשפט היה יכול אומנם, על פי בקשת החשוד, לאסור את פרסום שמו כאשר הפרסום עלול לגרום לחשוד נזק חמור ובית המשפט סבור כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום. אולם כאשר הפרסום נעשה באופן מיידי לא היה בידי החשוד זמן לפנות לבית המשפט, וכך למעשה נשללה ממנו האפשרות למנוע את פרסום שמו.
  לפי התיקון, חשוד יוכל לפנות באופן מעשי לבית המשפט ולבקש איסור לפרסום פרטיו המזהים, אך שבית המשפט יכול שלא לאשר את הבקשה. כמו כן, כל גורם שמעוניין בכך, לרבות כלי התקשורת, יוכל להגיש בקשה לבית המשפט להתיר את הפרסום ב-48 השעות הראשונות או לבטל את ההחלטה לאסור פרסום פרטי חשוד. בנוסף, עם הגשת כתב האישום נגד החשוד, יפקע איסור הפרסום עליו הורה בית המשפט אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.
  עוד נקבע כי הרשות החוקרת תיידע את החשוד בדבר זכותו לבקש את איסור הפרסום וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור הפרסום באמצעותה על פי טופס שמוצע לצרפו כתוספת לחוק.
  ההסדרים האמורים נקבעו גם בחוק השיפוט הצבאי, בשינויים המחויבים.

החוק המלא


 • חוק בתי המשפט (תיקון מס' 69), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 521, מיום י"ז בתמוז התש"ע (29 ביוני 2010), עמ' 1180.

  תיקון סעיף 681.בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ב, עמ' 98. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 68(ב), אחרי פסקה (10) יבוא:"(11)לשם הגנה על עניינו של חשוד בדיון בבקשה לאסור את פרסום שמו לפי סעיף 70(ה1)."תיקון סעיף 702.בסעיף 70 לחוק העיקרי –(1)אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד1)(1)לא יפרסם אדם שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, עד תום 48 שעות מהמועד בו התייצב החשוד לחקירה או שהיה עליו להתייצב לחקירה, או עד סיומו של הדיון הראשון שהתקיים בפני שופט בעניינו, לפי המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות.(2)על אף הוראות פסקה (1), לא יחול איסור פרסום שמו של חשוד בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:(א)בית המשפט התיר את פרסום שמו של החשוד בשל העניין הציבורי שבפרסום, ובלבד שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין;(ב)רשות חוקרת פרסמה או ביקשה לפרסם את שם החשוד, לאחר שקצין בדרגת ניצב משנה ומעלה מאגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, או עובד ציבור האחראי על תחום חקירות ומודיעין ברשות חוקרת אחרת, לפי העניין, אישר כי בנסיבות העניין, מטעמים מיוחדים שנרשמו, התקיימו שני אלה: (1)הפרסום נדרש לצורך איתור חשוד או עד, תפיסת עבריין נמלט, אזהרת הציבור מפני אדם העלול לסכנו או לצורך חיוני אחר;(2)עיכוב הפרסום שייגרם מהצורך בקבלת אישור בית המשפט לפי פסקת משנה (א), עלול לסכל את מטרת הפרסום האמורה בפסקת משנה (1);(ג)החשוד ביקש לפרסם את שמו או הסכים לפרסום שמו, ובלבד שהבקשה או ההסכמה ניתנו בידי החשוד עצמו או על ידי בא כוחו, בכתב.";(2)בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא "אסר בית המשפט כאמור, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.";(3)בסעיף קטן (ה1) –(א)בפסקה (1), בסופה יבוא "הורה בית המשפט על איסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, יפקע האיסור עם הגשת כתב האישום נגד החשוד, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת."; (ב)במקום פסקאות (2) ו-(3) יבוא:"(2)הרשות החוקרת תיידע חשוד שהוא עצור ואינו מיוצג בדבר זכותו לבקש מבית המשפט לאסור את פרסום שמו לפי הוראות סעיף זה וכן תאפשר לו להגיש בקשה לאיסור פרסום שמו באמצעותה, לפי הטופס שבתוספת הרביעית, ותיידע את החשוד בדבר אפשרות זו לא יאוחר מ-24 שעות מעת מעצרו או לפני שהובא בפני שופט – המוקדם מביניהם; לעניין זה לא יובאו שבתות ומועדים במניין השעות.(3)שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע פסקה (2).";(4)בסעיף קטן (ה2), אחרי ההגדרה "חשוד" יבוא:""רשות חוקרת" – משטרת ישראל או רשות חוקרת אחרת המוסמכת לחקור על פי דין."הוספת סעיפים 70א עד 70ה3.אחרי סעיף 70 לחוק העיקרי יבוא:"בקשה בעניין פרסום שם חשוד70א.(א)בקשה לאסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 70(ה) או (ה1) או להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 70(ד1)(2) (בסימן זה – בקשה בעניין פרסום שם חשוד) תוגש לבית משפט שלום כמפורט להלן, לפי העניין, ותידון לפני דן יחיד: (1)בקשה לפי סעיף 70(ה) – לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נעברה לפי החשד העבירה שבקשר אליה מוגשת הבקשה, כולה או חלקה, או נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה ברשות החוקרת; (2)בקשה לפי סעיף 70(ד1)(2)(א) או (ה1) – לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגורי החשוד.(ב)על אף הוראות סעיף קטן (א), בקשה כאמור באותו סעיף קטן המוגשת לפי סעיף 70(ד1)(2)(א) או (ה1) בעניין חשוד המוחזק במעצר, תוגש לבית המשפט שדן במעצר; טרם התקיים דיון במעצר – תוגש הבקשה לבית משפט המוסמך לדון במעצר לפי סעיף 3(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338..(ג)על אף הוראות סעיף זה, שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות מיוחדות לעניין בית המשפט שתהא נתונה לו הסמכות המקומית לדון בבקשה בעניין פרסום שם חשוד לאחר שעות העבודה הרגילות של בתי המשפט. צדדים לבקשה בעניין פרסום שם חשוד70ב.(א)משיבים בבקשות בעניין פרסום שם חשוד המפורטות בפסקאות שלהלן, יהיו כמפורט לצדן: (1)בבקשה להתיר פרסום שם חשוד לפי סעיף 70(ד1)(2)(א) – החשוד;(2)בבקשה לביטול איסור פרסום שם חשוד לפי סעיף 70ג – החשוד וכל גורם אחר שהיה צד לדיון בבקשה לאסור את פרסום שמו של החשוד לפי סעיף 70(ה) או (ה1).(ב)אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע צירופם של משיבים או מבקשים נוספים בבקשות המפורטות באותו סעיף קטן.(ג)רשות חוקרת לא תהיה צד לדיון בבקשה של חשוד לאסור פרסום שמו לפי סעיף 70(ה1), אלא אם כן ביקשה זאת.בקשה לביטול איסור פרסום 70ג.(א)ציווה בית המשפט על איסור פרסום לפי סעיף 70(ד), (ה) או (ה1), רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור, לרבות כלי תקשורת, להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה לביטולו; בקשת הביטול תידון לפני דן יחיד. (ב)היה מבקש הביטול כאמור בסעיף קטן (א) צד לבקשה לאיסור הפרסום, עליו להראות נסיבות חדשות המצדיקות את בקשת הביטול; לעניין זה, "נסיבות חדשות" – לרבות הזמן שחלף ממועד מתן צו איסור הפרסום.ערעור על החלטה בעניין פרסום 70ד.(א)ההחלטות המפורטות להלן ניתנות לערעור בתוך שבעה ימים, ובית המשפט שלערעור ידון בערעור בדן יחיד: (1)איסור פרסום לפי סעיף 70(ד), (ה) או (ה1); (2)התרת פרסום לפי סעיף 70(א), (ב) סיפה, (ג) או (ד1)(2)(א) או התרת צילום לפי סעיף 70(ב) רישה; (3)ביטול איסור פרסום לפי סעיף 70ג.(ב)החלטת בית משפט מחוזי בערעור על החלטה כאמור בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א), ניתנת לערעור ברשות לבית המשפט העליון בתוך שבעה ימים; בית המשפט העליון ידון בבקשת רשות הערעור בדן יחיד והוא רשאי לדחותה על הסף בלא דיון בנוכחות הצדדים; ניתנה רשות הערעור, ידון בית המשפט העליון בערעור בדן יחיד. (ג)בית משפט שנתן החלטה כאמור בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) או בית משפט שדן בערעור או בבקשת רשות ערעור כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), רשאי להורות על עיכוב ביצועה של ההחלטה שעליה מערער אדם או מבקש לערער, לפרק זמן שיקבע ובתנאים שייראו לו.תקנות לעניין איסור פרסום70ה.שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע את אופן הגשת הבקשה לבית המשפט לאסור או להתיר פרסום שמו של חשוד לפי הוראות סעיפים 70 עד 70ד, ואת דרכי הדיון בבקשה."הוספת תוספת רביעית4.אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:
  תוספת רביעית
  (סעיף 70)בבית משפט השלום ב__________בקשה מס' _____/_____
  בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד או פרטים אחרים
  (לפי סעיף 70(ה1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 (להלן – החוק))אני הח"מ
משוב א- א+