הסתייגות - הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון מס` 5), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 20:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 24

רוברט אילטוב
משה גפני
ציפי חוטובלי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תיקון לחוק רשות העתיקות, המעדכן את האמור בחוק בהתאם לחלוקת הסמכויות המעודכנת בין משרד התרבות והספורט, משרד החינוך ומשרד המדע והטכנולוגיה. בין היתר, מחליף החוק את הרכב מועצת רשות העתיקות כך שפקידים בכירים ממשרד התרבות מחליפים את קודמיהם ממשרד החינוך.
    בנוסף, החוק מרחיב את מעגל המועמדים האפשריים לכהן כיושב ראש המועצה. טרם קבלת החוק ניתן היה לבחור ליושב ראש מועצת רשות העתיקות רק מי שחבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. תיקון זה הרחיב את המעגל וקבע שניתן יהיה למנות כל איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, בתחום ההיסטוריה או הארכיאולוגיה לאחר התייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

החוק המלא


  • חוק רשות העתיקות (תיקון מס' 5), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 623, מיום ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), עמ' 46.

    תיקון סעיף 11.בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט–1989‏ ס"ח התשמ"ט, עמ' 88; התשס"ה, עמ' 915. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "השר" במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "שר התרבות והספורט". תיקון סעיף 62.בסעיף 6(א) לחוק העיקרי – (1)בפסקה (1) –(א)בפסקת משנה (א), במקום "משרד החינוך והתרבות" יבוא "משרד התרבות והספורט";(ב)בפסקת משנה (ב), במקום "במשרד החינוך והתרבות" יבוא "במשרד התרבות והספורט";(ג)בפסקת משנה (ג), במקום "מנהל מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך והתרבות" יבוא "ראש אגף בכיר – תקציבים, תכנון ותכנית עבודה במשרד התרבות והספורט";(2)במקום פסקה (3) יבוא:"(3)איש הסגל האקדמי הבכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעל מומחיות בתחום ההיסטוריה או הארכיאולוגיה, שימנה השר לאחר התייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והוא יהיה יושב ראש המועצה;".תיקון סעיף 313.בסעיף 31(ב) לחוק העיקרי, במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "שר התרבות והספורט".
משוב א- א+