אישור החוק - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 36), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 20:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מגלי והבה
רוברט אילטוב
מנחם אליעזר מוזס
ציפי חוטובלי

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מחליף הסדר קודם בנושא ביצוע פסק דין לפינוי מושכר שחוק הגנת הדייר אינו חל עליו.
  החוק קובע כי ניתן יהיה לפתוח תיק הוצאה לפועל לביצוע פסק דין לפינוי מושכר 15 ימים בלבד לאחר מתן פסק הדין או המצאתו לחייב.
  בנוסף, במקום המצאת אזהרה והודעת פינוי נפרדות, יאוחדו האזהרה והודעת הפינוי להודעה אחת שתחייב המתנה של 21 ימים בלבד לפני המועד שאותו יכול לקבוע רשם ההוצאה לפועל כיום הפינוי.
  עוד מוצע לקבוע כי ניתן יהיה לבצע את הפינוי בטווח של 14 ימים מהיום שנקבע כיום הפינוי ולא במועד ספציפי יחיד ומדויק, וכן לאפשר לרשם ההוצאה לפועל להאריך את המועד ב-14 ימים נוספים בכל פעם, כאשר ההודעה על מועד זה תימסר בדרך מקלה יותר מהדרך הנדרשת להמצאת הודעת הפינוי המקורית.

החוק המלא


 • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 36), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 615, מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), עמ' 1562.

  תיקון סעיף 11.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967‏ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 24. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "תקנות סדר הדין" יבוא:""פסק דין לפינוי מושכר" – פסק דין בתביעה לפינוי מושכר שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב–1972‏ ס"ח התשל"ב, עמ' 176., אינו חל עליו."תיקון סעיף 62.בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג1)על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי זוכה להגיש בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר לאחר שחלפו 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו של פסק דין לחייב כאמור באותו סעיף קטן, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו – חלף אותו מועד."תיקון סעיף 73.בסעיף 7 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "20 ימים מיום המצאת האזהרה" יבוא "ואולם לעניין בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע תקופה אחרת, ובלבד שלא תפחת מ-20 ימים אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו ולעניין פינוי דירת מגורים, לא תפחת התקופה מ-10 ימים";(2)בסעיף קטן (א1), הסיפה החל במילים "שר המשפטים" – תימחק;(3)אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:"(א2)הוגשה בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, תכלול האזהרה הודעה לחייב בשפה פשוטה וברורה, כי אם לא ימלא אחר פסק הדין בתוך התקופה כאמור בסעיף קטן (א), תהיה למנהל לשכת ההוצאה לפועל סמכות להיכנס למקרקעין האמורים, לפנותם ולמסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין, בהתאם להוראות סעיף 64.(א3)שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר מידע נוסף על האמור בסעיפים קטנים (א1) ו-(א2), שיש לכלול באזהרה.";(4)בסעיף קטן (ב), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:"(2)על אף הוראות פסקה (1), המצאת אזהרה בבקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק במקרקעין או בחלק מהם, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירתו על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל; היו המקרקעין נעולים או שלא היה אפשר להמציא את ההודעה כאמור ידביק מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההודעה על פתח המקרקעין או יקבע אותה עליהם ויערוך דין וחשבון על פעולתו."תיקון סעיף 644.בסעיף 64 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "לרבות סילוק יד," יבוא "ולא מילא החייב אחרי פסק הדין בתוך התקופה שנקבעה באזהרה שהומצאה לפי סעיף 7(א)";(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1)על אף הוראות סעיף קטן (א), הומצאה אזהרה כאמור בסעיף 7(א2) לעניין פסק דין לפינוי מושכר, ולא מילא החייב אחר פסק הדין בתוך התקופה שנקבעה באזהרה, ייכנס מנהל לשכת ההוצאה לפועל למקרקעין האמורים, יפנה אותם וימסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין, בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה באזהרה; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת הזוכה, להאריך את תקופת הפינוי לפי פסקה זו, אף לאחר שהסתיימה, בתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים, כל אחת; הודעה על הארכת תקופת הפינוי כאמור תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם בדרך הקבועה בסעיף 7(ב)(1).(א2)מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא יבצע פינוי לפי הוראות סעיף קטן (א) או (א1), אלא אם כן הגיש הזוכה לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביצוע הפינוי כאמור והרשם אישר את ביצוע הפינוי במועד שקבע לפי סעיף קטן (א) או במהלך התקופה כאמור בסעיף קטן (א1), לפי העניין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על בקשה להארכת תקופת הפינוי." תיקון סעיף 885.בסעיף 88 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד)תקנות לפי חוק זה בעניין הנוגע לפינוי מושכר יותקנו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.".תחילה ותחולה6.תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר שהוגשה ביום התחילה ואילך.
משוב א- א+