קריאה שנייה - הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס` 12), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 19:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה מרחיב את העילות בגינן רשאית ועדת השחרורים לשחרר על תנאי אסיר מטעמים רפואיים ומסדיר את הפרוצדורה לשחרורו ולהחזרתו למאסר במקרה הצורך.
  החוק מאפשר לוועדת השחרורים לקבוע שחרור על תנאי מטעמים רפואיים גם במקרים בהם האסיר אינו נושם באופן עצמאי, נמצא ממילא בבית חולים או שאינו מודע להיותו אסיר (עקב היותו מחוסר הכרה זמן ממושך או שאינו מודע לזמן ולמקום עקב ירידה ביכולת הקוגניטיבית). עוד קובע החוק כי ועדת השחרורים מוסמכת להחזיר אסיר ששוחרר שחרור על תנאי מטעמים רפואיים כאמור, לריצוי המשך מאסרו בניכוי התקופה שבה שוחרר, אם מצאה כי אין עוד הצדקה לשחרורו ממאסר (בהתאם לחוות דעת של רופא).
  בנוסף, כאשר אסיר נדרש לטיפול רפואי במחלת הסרטן או נזקק להשתלה וכאשר טיפול זה עלול לסכן את חייו והוא מלווה בירידה בתפקוד ובסבל רב, ועדת השחרורים תוכל לשחררו ממאסר באופן זמני, לתקופת הטיפול הרפואי. שחרור זמני יינתן לכל היותר לשישה חודשים בכל פעם, על מנת לאפשר לוועדת השחרורים לשוב ולבחון אם מצבו הרפואי של האסיר מחייב את המשך שחרורו.
  כמו כן, החוק קובע כי שחרור על תנאי מטעמים רפואיים ייעשה תמיד בהסכמת האסיר או האפוטרופוס שלו וכי הוועדה תוכל לדרוש מאסיר או מאפוטרופסו לחתום על ויתור סודיות רפואית ביחס למצבו הרפואי בתקופת השחרור על תנאי. ועדת השחרורים תוכל לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על תנאי על יסוד מידע כוזב, ולחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי או חלק ממנה.
  ולבסוף, קובע החוק כי אסירים המובאים בפני ועדת שחרורים לצורך שחרור על תנאי מטעמים רפואיים או לצורך ביטולו, יהיו זכאים לייצוג הסנגוריה הציבורית.

החוק המלא


 • חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 12), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 594, מיום י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), עמ' 696.

  תיקון סעיף 71.בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001‏ ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ב, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 –(1)בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "אם בשל חולניותו ימיו ספורים" יבוא "בהתקיים אחד מאלה:(1)ימיו של האסיר ספורים, ובלבד שמצבו הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק הדין בעניינו היה לחלוט או שהמשך שהותו במאסר יסכן את חייו באופן ממשי, בשל חולניותו;(2)מצבו הרפואי של האסיר הוא כמפורט בפסקת משנה (א) או (ב), ובלבד שמצבו הרפואי האמור היה לכזה לאחר שפסק הדין בעניינו היה לחלוט:(א)האסיר זקוק באופן קבוע להנשמה באמצעי מלאכותי, בשל חוסר יכולת לנשום באופן עצמוני;(ב)האסיר מחוסר הכרה באופן קבוע או נמצא במצב דמנציה מתקדמת, שבשלהם הוא זקוק להשגחה רצופה במשך 24 שעות ביממה; לעניין זה, "דמנציה מתקדמת" – אי-התמצאות בזמן ובמקום באופן קבוע מפאת מצב גופני או בשל ירידה קוגנטיבית.";(2)במקום סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב)(1)הוועדה רשאית, בכל עת, לשחרר על-תנאי אסיר ממאסרו, שחרור זמני לפרק זמן כאמור בפסקה (2), לאחר ששקלה חוות דעת של רופא, ובלבד שהאסיר הוא אחד מאלה:(א)אסיר שמתקיים לגביו האמור בסעיף קטן (א)(1);(ב)אסיר החולה במחלת הסרטן או אסיר שעבר או שעומד לעבור השתלה של איבר חיוני, ואשר בשל כך עליו לקבל טיפול רפואי שיש בו כדי לסכן את חייו באופן ממשי והטיפול מלווה בירידה ניכרת בתפקוד ובסבל רב.(2)שחרור זמני על-תנאי לפי פסקה (1) יהיה לפרק זמן שלא יעלה על חצי שנה, ורשאית הוועדה להאריך את השחרור הזמני לתקופות נוספות שלא יעלו על חצי שנה כל אחת, ובלבד ששחרור על-תנאי של אסיר כאמור בפסקה (1)(ב) יהיה לתקופת קבלת הטיפול הרפואי בלבד. (3)תקופת השחרור לפי סעיף קטן זה תיחשב במניין תקופת מאסרו של האסיר, אלא אם כן קבעה הוועדה אחרת.";(3)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1)הוועדה רשאית להתנות את החלטתה לפי סעיף זה בחתימתו של האסיר או של אפוטרופסו, לפי העניין, על ויתור על סודיות רפואית בכל הנוגע למצבו הרפואי של האסיר בתקופת השחרור על-תנאי.(ג2)לא תורה הוועדה על שחרורו על-תנאי של אסיר לפי סעיף זה אלא בהסכמתו, ואם אין ביכולתו לתיתה – בהסכמת אפוטרופסו; התקיים הדיון שלא על פי בקשת האסיר או אפוטרופסו – לא תורה הוועדה על שחרור כאמור אלא לאחר ששוכנעה כי נמצא לאסיר מקום לשהות בו לאחר שחרורו, המתאים לצרכיו הרפואיים.";(4)אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ד1)המזכיר הראשי כמשמעותו בסעיף 34(א), ידווח לשר המשפטים, אחת לשנה, על היקף השימוש בסמכויות הוועדה לפי סעיף זה."תיקון סעיף 162.בסעיף 16 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ד1)בהליכים לפי סעיפים 7 ו-21א וכן בהליך של ביטול שחרור על-תנאי לפי סעיף 21ב לעניין שחרור על-תנאי מטעמים רפואיים לפי סעיף 7, יהיה אסיר או אסיר ששוחרר על-תנאי, לפי העניין, זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו–1995 ס"ח התשנ"ו, עמ' 8., ויחולו לעניין זה הוראות החוק האמור, בשינויים המחויבים."הוספת סעיפים 21א ו-21ב3.אחרי סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:"ביטול שחרור על-תנאי של אסיר ששוחרר מטעמים רפואיים 21א.הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי לפי סעיף 7(א), ולחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי בניכוי התקופה שבה היה משוחרר, אם מצאה, לאחר שהובאה לפניה חוות דעת של רופא כהגדרתו בסעיף 7(ה), ולאחר שנתנה לאסיר הזדמנות לטעון טענותיו בפניה, כי לא מתקיימים עוד לגבי האסיר הטעמים הרפואיים שבשלהם שוחרר.ביטול שחרור על-תנאי בשל מידע כוזב 21ב.הוועדה רשאית לבטל את שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי ולחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי, או חלק ממנה, אם מצאה, לאחר שנתנה לאסיר הזדמנות לטעון את טענותיו בפניה, כי האסיר שוחרר על יסוד מידע כוזב."תיקון חוק הסניגוריה הציבורית
משוב א- א+