קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 19:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
מאיר שטרית
מגלי והבה
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • דיני הבחירות לרשויות המקומיות מוסדרים בחוקים שונים – חוק הרשויות המקומיות (בחירות), חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) וחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות).
  בטרם נחקק החוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים), התשע”ב–2012 (להלן – החוק המתקן) שרר חוסר אחידות לעניין הליכי הפנייה לבית משפט בנושאים הנוגעים לעריכת בחירות ברשויות המקומיות, בין החוקים השונים ובין הנושאים עצמם. גם בתי המשפט העירו לא פעם על ההסדר החוקי החלקי והבלתי עקבי בהקשר זה.
  החוק המתקן, אותו יזמה הממשלה, נועד להסדיר באופן אחיד את כל הליכי הפנייה לבית המשפט בעניינים הנוגעים לעריכת הבחירות. במסגרתו נקבע כי כלל ההליכים, בכל סוגי הבחירות ברשויות המקומיות, יידונו ויתבררו בדרך של עתירה מינהלית בבתי המשפט לעניינים מינהליים, בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש”ס–2000.
  בנוסף לתיקון הליך הפנייה לבית המשפט בנוגע להליכים המוסדרים כבר כיום בחוקי הבחירות, כגון הכנת פנקס הבוחרים ואישור ופסילה של מועמדים ורשימות, נוסף סעיף אשר המתייחס לדרך תקיפתן של החלטות אחרות המתקבלות בהליך הבחירות ואשר לא היו מוסדרות קודם לכן בחוק, כגון קביעת סיעות המועצה היוצאת, קביעת מקומות הקלפי ועוד. לעניין זה נקבע כי תקיפת כל החלטה של מנהל הבחירות שלא נקבע לגביה הליך מיוחד בחוק הקיים, תהיה באמצעות עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים. עתירה כאמור תוגש בתוך 7 ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם.

החוק המלא


 • חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 629, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), עמ' 132.

  תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות) [מס' 42]1.בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשע"ב, עמ' ... –(1)בסעיף 1, אחרי ההגדרה "הוועדה המרכזית" יבוא: ""בית משפט לעניינים מינהליים" – כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏ ס"ח התש"ס, עמ' 190.;";(2)בסעיף 20 –(א)במקום כותרת השוליים יבוא "עתירה בעניין פנקס הבוחרים";(ב)סעיף קטן (ג) – בטל;(3)בסעיף 42 – (א)במקום כותרת השוליים יבוא "עתירה בעניין רשימות ומועמדים";(ב)סעיף קטן (א1) – בטל;(4)בסעיף 48(4), במקום "המחוזי" יבוא "כאמור בסעיף 42";(5)בסעיף 96א –(א)בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לעניינים מינהליים";(ב)אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:"(ו)החלטת בית משפט לעניינים מינהליים לפי סעיף זה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון; ערעור לפי סעיף קטן זה יוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שעליה מבקשים לערער כאמור ויידון לפני דן יחיד.";(6)אחרי סעיף 96א יבוא:"עתירה נגד החלטה אחרת של מנהל הבחירות96ב. (א)מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה של מנהל הבחירות, שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר של ועדת הבחירות, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.(ב)עתירה נגד החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.(ג)בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית."תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) [מס' 29]2.בחוק הרשויות המקומית (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975 ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשע"א, עמ' 690. – (1)בסעיף 1, לפני ההגדרה "רשות מקומית" יבוא:""בית משפט לעניינים מינהליים" – כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏ ס"ח התש"ס, עמ' 190.;";(2)בסעיף 21 –(א)בסעיף קטן (ב), במקום "לערער על" יבוא "לעתור נגד" ובמקום "לפני בית המשפט" יבוא "לבית משפט לעניינים מינהליים";(ב)בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "תקופת הערעור" יבוא "המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה – עם דחייתה.".תיקון פקודת העיריות [מס' 126]3.בפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"א, עמ' 981. – (1)בסעיף 123א – (א)בסעיף קטן (ג)(1), במקום "הגיש בקשה לבית משפט מוסמך" יבוא "עתר לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏ ס"ח התש"ס, עמ' 190. (בפקודה זו – בית משפט לעניינים מינהליים)";(ב)בסעיף קטן (ה), במקום הסיפה החל במילים "ואולם אם הגיש בקשה" יבוא "ואולם אם עתר לביטול ההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1), יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית המשפט בעתירה.";(2)בסעיף 125ב –(א)בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "רשאים לערער" יבוא "רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים"; (ב)בסעיף קטן (ג), במקום "ערעור כאמור יוגש" יבוא "עתירה כאמור תוגש" והסיפה החל במילים "והוא יידון בפני שופט יחיד" – תימחק.תיקון פקודת המועצות המקומיות [מס' 63]4.בפקודת המועצות המקומיות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 981. –(1)בסעיף 2(ב)(1), אחרי "ערעורים" יבוא "עתירות";(2)בסעיף 8 –(א)בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "בין שועדת הבחירות" יבוא "ניתן לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏ ס"ח התש"ס, עמ' 190., נגד החלטת ועדת הבחירות בערר כאמור;"; (ב)במקום סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב)עתירה לפי סעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה בערר.(ג)בית המשפט ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה לא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.";(3)סעיף 9 – בטל;(4)התוספת הראשונה – בטלה.תיקון חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) [מס' 6]5. בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 213; התשס"ח, עמ' 800., בסעיף 6ג –(1)בסעיף קטן (ב), במקום "לערער על" יבוא "לעתור נגד" ובמקום "לפני בית המשפט המחוזי" יבוא "לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏ ס"ח התש"ס, עמ' 190.";(2)בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "תקופת הערעור" יבוא "המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה – עם דחייתה". תיקון חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) [מס' 7]6.בחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 248; התש"ע, עמ' 248., אחרי סעיף 4ג יבוא:"עתירה בעניין בחירות4ד.(א)מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה בענייני בחירות שניתנה על ידי מנהל הבחירות לפי חוק זה, לפי פקודת המועצות המקומיות או לפי צו מכוח סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, ואשר לא נקבעו בחיקוק הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר מועצה וכל חבר ועדת בחירות של מועצה, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000‏ ס"ח התש"ס, עמ' 190. (בסעיף זה – בית משפט לעניינים מינהליים), נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.(ב)עתירה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.(ג)בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית."
משוב א- א+