קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 188), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 19:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

משולם נהרי
מאיר שטרית
מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • הוחלט כי בקביעת ההכנסה החייבת לשנות הכספים 2010 ו-2011, לא יחולו כללי חשבונאות בין-לאומיים (כללי IFRS = אי אף אר אס).

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 587, מיום כ"ו באייר התשע"א (30 במאי 2011), עמ' 674.

    תיקון כותרת פרק שביעי לחלק ד'1.בפקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ב, עמ' 42. (להלן – הפקודה), בכותרת פרק שביעי לחלק ד', במקום "2007, 2008 ו-2009" יבוא "2007 עד 2011".תיקון סעיף 87א2.בסעיף 87א לפקודה, במקום "2007, 2008 ו-2009" יבוא "2007 עד 2011".
משוב א- א+