אישור החוק - הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס` 6), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏ינואר ‏2012 18:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 57

מנחם אליעזר מוזס
יריב לוין
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מוצע לתקן את חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ואת חוק בית המשפט לעניינים מינהליים, כך שערעורים על החלטת ועדת הערר לעניין הכרה או אי הכרה באדם כאסיר ציון או כהרוג מלכות, יובאו לפני בית המשפט לעניינים מינהליים ולא לפני בית הדין לעבודה, כפי שקבוע כיום.
  עם זאת, במידה והחל הדיון לפני בית הדין האזורי לעבודה, לא יועבר ההליך לבית המשפט לעניינים מינהליים, אלא אם החליט בית הדין אחרת. בנוסף, לא יחול סעיף הערעור הקבוע בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, הקובע כי ניתן זכות ערעור לבית המשפט המחוזי.
  כמו כן, מוצע לקבוע בחוק, במפורש, את זכות הערעור על החלטה סופית של ועדת הערר.
  עוד מוצע לקבוע הוראות מעבר, הקובעות כי החוק המוצע יחול גם על עררים שהוגשו לוועדת הערר לפני יום תחילתו של החוק, וכן על החלטות של ועדת ערר שניתנו לפני יום התחילה. עוד מוצע לקבוע כי לעניין הגשת ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים, יראו את החלטות ועדת הערר שניתנו במהלך 60 הימים שלפני יום התחילה, כאילו ניתנו ביום התחילה.

החוק המלא


 • חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 6), התשע"ב–2012
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 633, מיום כ"ו בחשוון התשע"ב (23 בנובמבר 2011), עמ' 160.

  תיקון סעיף 41.בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 205; התשס"ג, עמ' 181. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד) על ערר לפי סעיף זה ועל ועדת הערר יחולו ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90. (להלן – חוק בתי דין מנהליים), למעט סעיף 45 לחוק האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: תקנות לפי סעיף 54 לחוק האמור, לעניין ערר לפי סעיף זה וועדת הערר, יותקנו גם בהתייעצות עם השר לקליטת העלייה, ובמקום "ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" יקראו "ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת." הוספת סעיף 4א2.אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:"ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים4א.החלטה סופית של ועדת ערר בערר לפי סעיף 4 ניתנת לערעור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים." תיקון סעיף 243.בסעיף 24 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "למעט בעניינים שבסמכותה של ועדת הערר כאמור בסעיף 4 או בסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים כאמור בסעיף 4א.".תיקון חוק בתי דין מינהליים
משוב א- א+