הצעת ועדה - הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס` 26), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏27 ‏דצמבר ‏2011 13:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
אמנון כהן
אליהו ישי
נסים זאב
יצחק וקנין
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ציפי חוטובלי
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 17

איתן כבל
מגלי והבה
ראלב מג`אדלה

החוק המלא


  • חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב–2011 *
    התקבל בכנסת ביום א' בטבת התשע"ב (27 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 541, מיום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), עמ' 215.

    תיקון סעיף 281.בחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965 ס"ח התשכ"ה, עמ' 106; התשע"ב, עמ' 34. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 28 –(1)בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "נכס שבבעלותה" יבוא "משדרים, נכס מקרקעין או נכסים אחרים שבבעלותה, שהשר קבע, בתקנות, כי הם נכסים חיוניים, אלא באישור השר."; (2)בסעיף קטן (ב), אחרי "נכס" יבוא "חיוני כמשמעותו בסעיף קטן (א)", והסיפה החל במילים "או – אם היה הנכס מקרקעין" – תימחק.תיקון סעיף 312.בסעיף 31 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב)בתקציב הרשות כאמור בסעיף קטן (א) יוקצו סכומים כמפורט להלן: (1)סכום שנתי של שמונה מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה הרוסית בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים;(2)סכום שנתי של 1.6 מיליון שקלים חדשים לשידורים בשפה האמהרית בתחנת רדיו המיועדת לשידורים בשפות זרות לעולים חדשים."תיקון סעיף 44ג3.בסעיף 44ג(ו) לחוק העיקרי, במקום "ועד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)" יבוא "ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)".תחילה והוראת מעבר4.(א)תחילתו של סעיף 31 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, בשנת הכספים שלאחר פרסומו.(ב)על אף האמור בסעיף 28 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, רשות השידור לא תמכור או תעביר בדרך אחרת נכס מקרקעין שבבעלותה ולא תשכיר נכס מקרקעין כאמור לתקופה העולה על עשר שנים כל עוד לא התקבל חוק המסדיר שינוי מבני ברשות השידור, ובכלל זה החלפת מליאת רשות השידור והוועד המנהל במועצת רשות השידור.
משוב א- א+