קריאה שנייה - הצעת חוק גיל פרישה (תיקון מס` 3), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏26 ‏דצמבר ‏2011 15:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 73

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
מגלי והבה
אבי (משה) דיכטר
ניצן הורוביץ
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
עמיר פרץ
ראלב מג`אדלה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורי אורבך

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 416, מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011), עמ' 24.

    תיקון סעיף 61.בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 ס"ח התשס"ד, עמ' עמ' 46; התשס"ה, עמ' 916. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6(3), במקום "1950" יבוא "1955". תיקון כותרת פרק ד'2.בכותרת פרק ד' לחוק העיקרי, במקום "1950" יבוא "1955".תיקון סעיף 93.בסעיף 9 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן א –(א)בפסקה (1) במקום "1950" יבוא "1955";(ב)בפסקה (2) במקום "כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011)" יבוא "כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016)";(2)בסעיף קטן (ב), במקום "ב' בתשרי התשע"ב (30 בספטמבר 2011)" יבוא "כ"ז באלול התשע"ו (30 בספטמבר 2016)";(3)בסעיף קטן (ג) במקום "ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)" יבוא "ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)".תיקון התוספת4.בתוספת לחוק העיקרי – (1)בחלק א', בכותרת, המילים "גיל פרישה חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942" – יימחקו;(2)בחלק ב' –(א)במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "עד דצמבר 1954";(ב)במקום הקטע החל במילים "ינואר עד אוגוסט 195062 ו-4 חודשים" ועד המילים "מאי 1953 ואילך64" יבוא:"ינואר עד אוגוסט 195562 ו-4 חודשיםספטמבר 1955 עד אפריל 195662 ו-8 חודשיםמאי עד דצמבר 195663ינואר עד אוגוסט 195763 ו-4 חודשיםספטמבר 1957 עד אפריל 195863 ו-8 חודשיםמאי 1958 ואילך64".תיקון חוק הביטוח הלאומי
משוב א- א+