אישור החוק - הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס` 41), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏19 ‏דצמבר ‏2011 19:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • תיקון לחוק יסודות התקציב, הקובע שיושב ראש הכנסת, שהוא האחראי לביצוע תקציב הכנסת, או מי שמינה לשם כך, ידווח בדבר ביצוע תקציב הכנסת לוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים העוסקת בתקציב הכנסת.
    הדוח יכלול דיווח בדבר ההוצאות שהוצאו, מספר המשרות שמולאו, העברות שנעשו מתכנית אחת לאחרת ושימוש בעודפי תקציב. זאת בדומה לחובה הקבועה בחוק יסודות התקציב של שר האוצר לדווח למליאת הכנסת בענייני תקציב המדינה.

החוק המלא


  • חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41), התשע"ב–2011 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 421, מיום כ"ה בחשוון התשע"ב (22 בנובמבר 2011), עמ' 42.

    תיקון סעיף 491.בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"א, עמ' 686. , בסעיף 49, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)לעניין סעיף תקציב "הכנסת", יושב ראש הכנסת או עובד הכנסת שהוא מינה לשם כך יגיש לוועדה המשותפת לפי סעיף 11(ב), דוחות כאמור בסעיף קטן (ב), במועד האמור בסעיף קטן (א) –(1)על ההוצאות שהוצאו, לרבות הוצאה מותנית בהכנסה;(2)על מספר המשרות שמולאו;(3)על העברות שנעשו לפי סעיף 11(ב);(4)על שימוש בעודפי תקציב לפי סעיף 13(ב) ו-(ב1)."
משוב א- א+