אישור החוק - הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס` 4), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏19 ‏דצמבר ‏2011 18:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 66

מאיר שטרית
מגלי והבה
אבי (משה) דיכטר
זאב בילסקי
ציון פיניאן
יריב לוין
אורי יהודה אריאל

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס”ב–2002, קובע תשלום קצבאות חודשיות לחיילי מילואים שנפגעו בתקופת שירותם עקב שירותם וכן קצבאות חודשיות לבני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו עקב שירותם, במקרים שחיילי המילואים או בני משפחותיהם אינם זכאים לקצבה מקופת גמל, וכן הוא קובע זכאות למענק הוני חד פעמי למקרה מוות שיוענק לשאיריהם של חיילי המילואים.
    דא עקא, החוק קובע הוראת תחולה שלפיה המענקים והקצבאות המשולמים מכוחו ישולמו רק לגבי חיילי מילואים שנפגעו או שנספו מיום י”ג בטבת התשנ”ט (1 בינואר 1999) ואילך.
    חוק זה הוא תולדה של הביקורת הקשה שהופנתה כנגד חוסר השוויון הנובע מסעיף התחולה האמור,והוא קובע כי ישולם מענק הוני חד פעמי, בסכום של 100,000 שקלים חדשים, לבן זוגו או להורהו של חייל מילואים שנספה במועד המוקדם ממועד התחולה.

החוק המלא


  • חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4), התשע"ב–2011 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשע"ב (19 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 634, מיום ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011), עמ' 164.

    תיקון סעיף 15 1.בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב–2002‏ ס"ח התשס"ב, עמ' 400; התשס"ח, עמ' 249., (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב)(1)בסעיף קטן זה –"בן משפחה" – בן זוג או הורה של חייל מילואים שנספה;"המועד הקובע" – מועד פרסומו של חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4), התשע"ב–2011 ס"ח התשע"ב, עמ' ...; "התקופה המזכה" – התקופה שמיום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) עד יום י"ב בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998).(2)הותיר אחריו חייל מילואים שנספה, שמתקיים לגביו אחד מאלה, בן משפחה במועד פטירתו, ישלם הממונה לבן המשפחה של החייל, על פי בקשה בכתב שיגיש לממונה, מענק בסכום של 100,000 שקלים חדשים (בסעיף קטן זה – מענק הוני), בהתאם להוראות סעיף קטן זה:(א)הוא נספה בתקופה המזכה;(ב)הוא חייל מילואים נכה שנפגע בתקופה המזכה ונפטר לאחריה.(3)בקשה לקבלת מענק הוני תוגש לממונה לא יאוחר מתום שנתיים מהמועד הקובע או ממועד פטירתו של החייל, לפי המאוחר; הממונה רשאי, במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת הבקשה בתקופה שיקבע; לא יזדקק הממונה לבקשה לקבלת מענק הוני שהוגשה לאחר שחלפה התקופה כאמור.(4)מענק הוני ישולם לבן המשפחה של חייל המילואים שנספה, כמפורט להלן, לפי העניין:(א)הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, בן זוג – ישולם המענק לבן הזוג בלבד; לא הותיר אחריו החייל בן זוג, או שבן הזוג נפטר לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין, להורי החייל; לא הותיר אחריו החייל, במועד פטירתו, הורים, או שההורים נפטרו לפני המועד לתשלום המענק, כולו או חלקו – לא ישולם המענק או חלקו שטרם שולם, לפי העניין;(ב)הותיר אחריו החייל יותר מהורה אחד או יותר מבן זוג אחד – יחלקו ביניהם ההורים או בני הזוג, בהתאמה, את המענק בשווה.(5)המענק ההוני ישולם לבן המשפחה של חייל המילואים שנספה, כאמור בפסקה (4), באופן הזה:(א)נפטר החייל במועד הקובע או אחריו – ישולם המענק ההוני בתשלום אחד;(ב)נפטר החייל לפני המועד הקובע – ישולם המענק ההוני בשני תשלומים שווים: התשלום הראשון ישולם בתוך 45 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה כנדרש, והתשלום השני ישולם בתוך שנה מיום הגשת הבקשה כאמור, ואולם לגבי בקשות שהוגשו לממונה כנדרש עד ליום ז' בשבט התשע"ב (31 בינואר 2012), ישולם התשלום השני עד ליום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012); הממונה רשאי במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו, לדחות את מועד תשלום המענק לפי פסקה זו.(6)המענק ההוני ישולם לפי סכומו המעודכן ביום התשלום; סכום המענק ההוני כאמור בפסקה (2), יתעדכן ב-1 בכל חודש (בסעיף קטן זה – יום העדכון), החל ביום כ"א בשבט התשע"ג (1 בפברואר 2013), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013); לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.(7)שולם מענק בשל פטירת חייל מילואים, מכוח ההסדר שהורה עליו שר הביטחון לתשלום מענק למשפחות חיילי מילואים אנשי צוות אוויר שנספו, לא ישולם מענק לפי הוראות סעיף קטן זה בשל פטירת אותו חייל.(8)הזכות לקבלת מענק הוני לפי סעיף קטן זה היא אישית ואינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול או להורשה, בכל דרך שהיא."תיקון סעיף 192.בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "חוק זה יחול" יבוא "חוק זה, למעט סעיף 15(ב), יחול".
משוב א- א+