קריאה שנייה - הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס` 17), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏13 ‏דצמבר ‏2011 17:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 17), התשע"ב–2011 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז בכסלו התשע"ב (13 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 388, מיום י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), עמ' 180.

    הוספת סעיף 9א11.בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"א, עמ' 1102. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 9א יבוא:"הגבלות לעניין גביית עמלת פירעון מוקדם של הלוואה לדיור 9א1.(א)על אף האמור בכל דין או הסכם, בעת ביצוע משכנתה על דירה יחידה המשמשת למגורים של יחיד, או בעת מימוש משכון על זכויות לגבי דירת מגורים כאמור, לא יגבה תאגיד בנקאי עמלת פירעון מוקדם אם המשכנתה או המשכון האמורים נרשמו להבטחת הלוואה לדיור. (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי רשאי לגבות עמלת פירעון מוקדם אם מתקיים בתמורה שהתקבלה בעד מכירת דירת מגורים כאמור בסעיף קטן (א), אחד מאלה:(1)התמורה עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים; סכום זה יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף 9ז; (2)התמורה עולה על מלוא חוב ההלוואה ואינה עולה על הסכום שבפסקה (1), ובלבד שסכום עמלת הפירעון המוקדם לא יעלה על ההפרש שבין התמורה למלוא חוב ההלוואה.(ג)הנגיד, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע כללים לחישוב עמלת פירעון מוקדם לפי סעיף זה, וכן רשאי הוא, בדרך האמורה, לשנות את הסכום הנקוב בסעיף קטן (ב)(1).(ד)בסעיף זה – "דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של יחיד בישראל ובאזור, כהגדרתו בסעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג–1963 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156. ; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש ליחיד, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של היחיד בה הוא פחות מ-25%;"הלוואה לדיור" – כהגדרתה בסעיף 9ב;"יחיד" – מי שאינו תאגיד, ובלבד שהוא בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין, כבעלים או כחוכר לדורות של הדירה היחידה, והכל במשמעות הנודעת למונחים אלה בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969 ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.;"מלוא חוב ההלוואה" – סכום ההלוואה שלהבטחת פירעונה נרשמו המשכנתה או המשכון, לרבות סכומים שנוספו לחוב בשל אגרות, שכר טרחה, הוצאות, ריבית והצמדה עד ליום התשלום בפועל, אם נוספו סכומים אלה כפי שנקבע לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116. ." תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום תחילתם של הכללים לעניין חישוב עמלת פירעון מוקדם לפי סעיף 9א1(ג) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה. כללים ראשונים3. כללים ראשונים לפי סעיף 9א1(ג) כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד יום כ"ב בשבט התשע"ב (15 בפברואר 2012).
משוב א- א+