אישור החוק - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס` 14), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏12 ‏דצמבר ‏2011 20:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

רוברט אילטוב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק קובע שספר לימוד המופץ כחלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, לא ייקבע כספר לימוד מאושר אלא אם ניתן יהיה לרכוש כל פריט בו בנפרד. עוד קובע החוק, שהגוף המוסמך במשרד החינוך יהיה רשאי לאשר ספרי לימוד כאמור, גם אם לא ניתן לרכוש הפריטים בנפרד, אם קיימת סיבה המצדיקה זאת.
    הגדרת ”ספר לימוד” הורחבה, על מנת להבהיר ש”ספר לימוד” כולל כל צורה או טכנולוגיה בה הוא מופץ.

החוק המלא


  • חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 395, מיום ב' בתמוז התשע"א (4 ביולי 2011), עמ' 202.

    תיקון סעיף 41.בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953‏ ס"ח התשי"ג, עמ' 137; התש"ע, עמ' 594., בסעיף 4 – (1)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1)על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא ייקבע ספר לימוד כספר לימוד מאושר אם הוא חלק ממארז הכולל כמה פריטים, כגון חוברות עבודה או תקליטורים, אלא אם כן ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד; ואולם, השתכנע הגוף המוסמך כי קיימת סיבה המצדיקה זאת, רשאי הוא לקבוע ספר לימוד כאמור כספר לימוד מאושר גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט במארז בנפרד.";(2)בסעיף קטן (ד), בהגדרה "ספר לימוד", בסופה יבוא "בכל צורה או טכנולוגיה שבה הוא מופץ;".
משוב א- א+