אישור החוק - הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס` 19), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏12 ‏דצמבר ‏2011 19:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

משה יעלון
יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע הוראת שונות המעדכנות את מבנה מועצת שירות התעסוקה, אשר אחראית על ריכוז ידיעות על המצב בשוק העבודה, הסדרתו, השגת עבודה לדורשים ושיתוף פעולה עם גופים אחרים בענייני הכשרה מקצועית והדרכה, ביניהם:
  1. מספר חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שנים עשר, כל זאת תוך שמירה על היחסיות הקיימת היום, לפיו המועצה מורכבת ממספר זהה של נציגי עובדים, מעבידים ונציגי ממשלה.
  2. קציבת כהונתם של חברי מועצה לשתי תקופות כהונה רצופות בנות ארבע שנים כל אחת שלאחריהן לא יוכל להתמנות חבר מועצה שכיהן שתי תקופות כהונה כאמור, אלא בחלוף ארבע שנים.
  3. מתן אפשרות לשר התמ”ת למנות ליו”ר המועצה גם אדם שאינו עובד מדינה.
  4. הוראות שונות הנוגעות לאיסור ניגוד עניינים של חבר המועצה, הפסקת כהונה והשעיה מכהונה, וקביעה לפיה קיומה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה של המועצה, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או ליקוי במינוי או בהמשך כהונתו ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
  5. מועצת שירות התעסוקה תיתן לציבור או לנציגי אוכלוסיות הנוגעים בדבר הזדמנות נאותה להשמיע בפניה את עמדתם בכל עניין המצוי בסמכות המועצה.


החוק המלא


 • חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"ב–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשע"ב (12 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 619, מיום כ' באלול התשע"א (19 בספטמבר 2011), עמ' 1624.

  תיקון סעיף 61.בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959‏ ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשע"א, 143. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6, בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה" ובסופו יבוא "(בחוק זה – השר)".תיקון סעיף 72.בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר".תיקון סעיף 83.בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "(להלן – מועצת השירות)" יבוא "(להלן – מועצת השירות או המועצה)" במקום "שתתמנה על ידי שר העבודה" יבוא "שחבריה יתמנו על ידי השר".תיקון סעיף 94.בסעיף 9 לחוק העיקרי – (1)האמור בו יסומן "(א)" ובו, אחרי "מספר חברי המועצה" יבוא "ובלבד שהמספר הכולל של חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שנים עשר";(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)בין נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.(ג)בכפוף להוראות סעיף קטן (ד), חברי המועצה ימונו לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן אפשר למנותם שוב לאחר הפסקה של ארבע שנים רצופות לפחות.(ד)תמה תקופת הכהונה של חבר המועצה וטרם מונה חבר חדש במקומו, ימשיך חבר המועצה לכהן במשך ארבעה חודשים נוספים או עד למינוי חבר חדש במקומו, לפי המוקדם."תיקון סעיף 115.בסעיף 11 לחוק העיקרי – (1)האמור בו יסומן "(א)" ובו, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ובסופו יבוא "ורשאי השר למנות ליושב ראש כאמור גם מי שאינו עובד המדינה"; (2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע כללים ותנאים בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש המועצה שאינו עובד המדינה.(ג)יושב ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ב) לא יקבל, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו, כל תמורה נוספת על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם הוא זכאי לפי הוראות אותו סעיף קטן."הוספת סעיפים 11א עד 11ד6.אחרי סעיף 11 לחוק העיקרי יבוא:"ניגוד עניינים11א.(א)לא ימונה לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה ולא יכהן בתפקיד כאמור מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור, לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.(ב)חבר המועצה ויושב ראש המועצה יימנעו מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם לבין עניין אישי שלהם או לבין תפקיד אחר שלהם, ולא יטפלו במסגרת תפקידם בנושא העלול לגרום להם להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.(ג)התברר לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או לשר, לפי העניין, ויפעל לפי הוראותיו.(ד)על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה רשאי להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, ככל שהם קשורים למילוי תפקידי שירות התעסוקה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.(ה)לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.(ו)בסעיף זה –"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, או עניין של גוף שחבר המועצה או יושב ראש המועצה או קרובו של כל אחד מהם, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;"קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם.הפסקת כהונה והשעיה מכהונה11ב.(א)חבר המועצה או יושב ראש המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין: (1)הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;(2)הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין;(3)נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין;(4)לעניין חבר המועצה – הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שהוא מייצג במועצה.(ב)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יושב ראש המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם מצא השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו, כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי או באופן המקדם את תפקידי שירות התעסוקה, או כי פעל, במעשה או במחדל, בדרך הפוגעת ביכולת המועצה לקיים את תפקידיה.(ג)הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה או נגד יושב ראש המועצה, בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיפים 8 עד 10 או 11, לפי העניין.תוקף פעולות11ג.קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.החלת דינים על חברי המועצה11ד.דין חבר המועצה ויושב ראש המועצה, שאינם עובדי המדינה, כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה: (1)חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979‏‏ ס"ח התש"ם, עמ' 2. ;(2)חוק העונשין, התשל"ז–1977‏‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226. – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;(3)חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969‏‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.."תיקון סעיף 127.בסעיף 12(1) לחוק העיקרי, במקום "תפקח" יבוא "תתווה את המדיניות וקווי הפעולה של שירות התעסוקה ותפקח".הוספת סעיף 14א8.אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:"שמיעת הציבור בפני המועצה14א.המועצה תיתן לציבור ולנציגי אוכלוסיות הנוגעות בדבר הזדמנות נאותה להשמיע בפניה את עמדתם בכל הנוגע לתכנית העבודה השנתית של שירות התעסוקה, לתקציב ההוצאות השנתי של השירות ולתפקידה לפי סעיף 12(3), בדרך שתורה המועצה."תיקון סעיפים 16 ו-179.בסעיפים 16 ו-17 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר".תיקון סעיף 1810.בסעיף 18 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר".תיקון סעיפים 25 ו-2711.בסעיפים 25 ו-27 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "השר".תיקון סעיף 3612.בסעיף 36 לחוק העיקרי – (1)בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), במקום "שר העבודה" יבוא "השר";(2)בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר".תיקון סעיפים 45, 49, 50, 51, 53, 57 ו-5913.בסעיפים 45, 49(א), 50(א) ו-(ב), 51, 53, 57 ו-59(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "השר".תיקון סעיף 7014.בסעיף 70 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה" יבוא "השר" ובמקום "לשר העבודה" יבוא "לשר".תיקון סעיפים 71, 75, 85, 86, 89, 90 ו-9215.בסעיפים 71, 75(3), 85, 86, 89(א), 90 ו-92(ב) לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שר העבודה" יבוא "השר".תקנות ראשונות והוראת מעבר16.תקנות ראשונות לפי סעיף 11(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, יותקנו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; עד שיותקנו תקנות לפי הסעיף האמור או עד שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם, רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר, לאשר את הגמול והחזר ההוצאות שישולמו ליושב ראש מועצת שירות התעסוקה שאינו עובד המדינה.
משוב א- א+