אישור החוק - הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס` 16), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏06 ‏דצמבר ‏2011 19:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק זה מעגן את האפשרות להפנות קטין שנפתחה בעניינו חקירה פלילית, להליך חלופי להליך הפלילי הרגיל, מתוך הנחה כי במיוחד לגבי קטינים, הליכים פליליים אינם בהכרח הדרך ההולמת לטיפול בעבירה, זאת הן עבור הפוגע, הן עבור הנפגע והן מבחינת החברה בכללותה.
    ההליכים החלופיים הנערכים כיום דומים במהותם לגישור, ובהם נעשה נסיון לאזן בין צורכי השיקום של הקטין לצרכיו של הנפגע, להביא את הקטין הפוגע לקבל אחריות על מעשיו ולהבין את משמעותם. בסיום ההליך מתגבש הסכם הכולל פעולות לתיקון הפגיעות שגרם המעשה.
    החוק מסמיך את השר לביטחון הפנים ואת שר הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בנוהל שיפורסם ברשומות, את סוגי ההליכים החלופיים אליהם ניתן להפנות קטין. הנוהל יכלול, בין היתר, את השיקולים והתנאים להפניית קטין להליך חלופי, הוראות בעניין מעמד נפגע העבירה בהליך, הוראות בעניין תוצאות השלמת ההליך או אי השלמתו, התייחסות לסודיות הדברים שנאמרו או נמסרו בהליך החלופי ולגורם האחראי לביצועו.
    החוק קובע הוראה רחבה שתשמש מסגרת להמשך התפתחות ההליכים החלופיים, ומעגן רק את תנאי הסף בדבר הסכמת הקטין הפוגע להשתתף בהליך, שתינתן בכתב, ונכונות הקטין הפוגע להכיר במעורבותו באירוע הפלילי. יתר התנאים והשיקולים יפורטו בנוהל.
    עוד קובע החוק כי השלמת ההליך החלופי תהווה שיקול מרכזי ומכריע בכל החלטה לגבי המשך ההליך הפלילי, לרבות ההחלטה שלא להעמיד לדין קטין שהשלים את ההליך החלופי, זולת אם יש נימוקים מיוחדים המצדיקים להעמידו לדין, והם יפורטו בכתב.


משוב א- א+