קריאה שנייה - הצעת חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏05 ‏דצמבר ‏2011 19:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

אורי יהודה אריאל
מאיר שטרית
מגלי והבה
ראלב מג`אדלה
יריב לוין
אופיר אקוניס
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע הסדרים בתחומים שונים. התקבלו החלטות אלו בעניין שיעורי המס על יחידים: עצירת מתווה הפחתת שיעורי המס על יחידים, הפחתת שיעור המס על יחידים במדרגת המס השלישית, החל מ-8660 שקלים חדשים ועד ל-14,070, בשני אחוזים, העלאת שיעור המס על יחידים במדרגת המס העליונה החל מ-40,790 שקלים חדשים לחודש, כך ששיעור המס על מדרגה זו יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48% על הכנסה מסכום זה ואילך. עוד נקבע על עצירת מתווה הפחתת שיעור מס החברות והעלאת מס החברות ל-25% משנת 2012. מיסוי רווחי הון: הוחלט על העלאת המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ריאלי לגבי יחיד מ-20% ל-25%, ולגבי בעל מניות מהותי מ-25% ל-30%. במקביל הוחלט על העלאת התקרה המותרת בניכוי מהכנסה מריבית המשתלמת על פיקדון או על תכנית חסכון לגבי יחיד שהגיע לגיל פרישה ל-13,000 ול-16,000. הוחלט על מתן שתי נקודות זיכוי לאבות בעד ילדיהם עד גיל שלוש. עוד הוחלט על הפחתת התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות: הוחלט שההכנסה המירבית לעניין תשלומים אלה תחזור לעמוד על חמש פעמים הסכום הבסיסי (כ-40,000 שקלים) במקום שמונה פעמים הסכום הבסיסי (כ-80,000 שקלים) כקבוע כיום. עוד הוחלט על העלאת שיעורי מס שבח מ-20% ל-25%. לגבי מס הכנסה שלילי: הוחלט לתת מענק מוגדל פי 1.5 לאמא עובדת או לאב חד הורי. בעניין הלוואות לדיור: תינתן הפחתת שיעור הריבית ל-3% לזכאי משרד הבינוי והשיכון עד לעלות נוספת בשיעור של 150 מיליון שקלים, לתקופה של שנה שניתן להאריכה בשנה נוספת.

החוק המלא


  • חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ב (5 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 573, מיום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011), עמ' 566.

    תיקון פקודת מס הכנסה
משוב א- א+