אישור החוק - הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס` 9), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏05 ‏דצמבר ‏2011 18:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

נסים זאב
מאיר שטרית
מגלי והבה
ראלב מג`אדלה
איתן כבל
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • התיקון לחוק הפטנטים מעגן בחקיקה את ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לבין ארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO) ב-2009. ההסכם קובע הפיכת ישראל לרשות בינלאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה, לפי האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים.
  לאור האמור, החוק קובע כי לשכת הפטנטים תהפוך ל”רשות הפטנטים”, וכן קובע הוראות בעניין בקשות שיוגשו לרשות והוספת הגדרות למונחים חדשים: ”דוח חיפוש בינלאומי”, ”דוח בחינה מקדימה”, ”חוות דעת נלווית”, ”רשות חיפוש בינלאומית”, ”רשות בינלאומית לבחינה מקדימה”.
  למעשה, החוק קובע כי הרשות תשמש רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה, לגבי בקשות המוגשות על ידי אזרחי ותושבי ישראל או על ידי תאגיד שהתאגד בישראל, ולגבי בקשות שהוגשו על ידי אזרח, תושב או תאגיד של מדינה המנויה בהסכם שנחתם.

החוק המלא


 • חוק הפטנטים (תיקון מס' 9), התשע"ב–2011 *
  התקבל בכנסת ביום ט' בכסלו התשע"ב (5 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 572, מיום א' באדר ב' התשע"א (7 במרס 2011), עמ' 558.

  החלפת מונחים1.בחוק הפטנטים, התשכ"ז–1967 ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"א, עמ' 196. (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום, במקום "לשכה" יבוא "רשות", במקום "לשכת" יבוא "רשות", במקום "ללשכה" יבוא "לרשות", במקום "בלשכה" יבוא "ברשות", במקום "הלשכה" יבוא "הרשות" ובמקום "בלשכת" יבוא "ברשות".תיקון סעיף 172.בסעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:"(א2)לבקשת המבקש, יפיק הבוחן לגבי בקשה, דוח במתכונת של דוח חיפוש בינלאומי, כהגדרתו בסעיף 48א."תיקון סעיף 48א3.בסעיף 48א לחוק העיקרי – (1)בהגדרה "האמנה", במקום "כפי שהיו בתוקף ביום 1 בינואר 1994" יבוא "בנוסחן העדכני כפי שהן מפורסמות באתר האינטרנט של הארגון העולמי לקניין רוחני (World Intellectual Property Organization WIPO - ) (בחוק זה – התקנות לאמנה); ";(2)אחרי ההגדרה "בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל" יבוא:""דוח חיפוש בינלאומי" – דוח המופק בהתאם לסעיף 15 לאמנה, על בסיס התביעות הכלולות בבקשה בינלאומית, המתייחס לפירוט האמצאה הכלול בבקשה ולשרטוטים הנלווים אליה, ככל שישנם, במטרה לגלות פרסומים קודמים כמשמעותם בתקנות לאמנה;"דוח בחינה מקדימה" – חוות דעת מקדמית הנערכת על בסיס בחינה של החידוש, ההתקדמות ההמצאתית ויכולת השימוש התעשייתי באמצאה שהיא נושא הבקשה הבינלאומית, בהתאם לסעיף 33 לאמנה;"חוות דעת נלווית" – חוות דעת כתובה לגבי החידוש, ההתקדמות ההמצאתית ויכולת השימוש התעשייתי באמצאה שהיא נושא הבקשה הבינלאומית, כאמור בתקנה 43bis לתקנות לאמנה;"רשות חיפוש בינלאומית" – משרד לאומי או ארגון בינלאומי המפיק דוחות חיפוש בינלאומיים, כאמור בסעיף 16 לאמנה;"רשות בינלאומית לבחינה מקדימה" – משרד לאומי או ארגון בינלאומי, המפיק דוחות בחינה מקדימה, כאמור בסעיף 32 לאמנה."הוספת סעיפים 48ט עד 48יג4.אחרי סעיף 48ח לחוק העיקרי יבוא:"רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה48ט.(א)הרשות תשמש רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה, לגבי בקשות בינלאומיות שמגישים אזרחי ישראל, תושביה או תאגידים שהתאגדו בישראל, בהתאם לאמנה, להסכם שנחתם עם המשרד הבינלאומי על פי סעיף 16(3)(ב) לאמנה, המופקד לעיון הציבור ברשות ומפורסם באתר האינטרנט שלה (בפרק זה – ההסכם), ולהוראות פרק זה.(ב)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הרשות תשמש רשות חיפוש בינלאומית ורשות בינלאומית לבחינה מקדימה גם לגבי בקשה בינלאומית שהגיש אזרח או תושב של מדינה המנויה בנספח להסכם או תאגיד שהתאגד במדינה כאמור; הרשם יפרסם ברשומות את רשימת המדינות האמורות.בקשה להפקת דוח חיפוש בינלאומי48י.(א)הוגשה לרשות בקשה להפקת דוח חיפוש בינלאומי לגבי בקשה בינלאומית, יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי וחוות דעת נלווית לגבי הבקשה הבינלאומית, אלא אם כן סבר כי מתקיים אחד מאלה: (1)הבקשה הבינלאומית מתייחסת לתחום שהרשות אינה עורכת בו חיפוש בהתאם להוראות האמנה וההסכם;(2)תיאור האמצאה, התביעות או השרטוטים, אינם מאפשרים עריכת חיפוש משמעותי.(ב)סבר הבוחן כי אין להפיק דוח חיפוש בינלאומי בשל טעם מהטעמים המפורטים בסעיף קטן (א), יודיע על כך למבקש ולמשרד הבינלאומי בצירוף הנימוקים לכך, ויפיק רק חוות דעת נלווית לגבי הבקשה הבינלאומית.(ג)התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א) רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית, יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי וחוות דעת נלווית לגבי שאר התביעות הכלולות באותה בקשה ויציין בדוח ובחוות הדעת כי הם הופקו רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה.(ד)ראה הבוחן כי בקשה בינלאומית שהוגשה לגביה בקשה להפקת דוח חיפוש בינלאומי לפי סעיף קטן (א), כוללת יותר מאמצאה אחת, יודיע על כך למבקש, ויבקשו לשלם אגרה נוספת (בסעיף זה – האגרה הנוספת).(ה)(1)שולמה האגרה הנוספת, כולה או חלקה, בפרק הזמן שנקבע לכך באמנה, יתייחסו דוח החיפוש וחוות הדעת הנלווית גם לאמצאות המוגדרות בתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית שבעבורן שולמה האגרה כאמור.(2)לא שולמה האגרה הנוספת בפרק הזמן האמור בפסקה (1), יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי וחוות דעת נלווית לגבי האמצאה הראשונה המוגדרת בתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית.בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה48יא.(א)הוגשה לרשות בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה לגבי בקשה בינלאומית, לאחר שהוגשה הבקשה הבינלאומית לרשות חיפוש בינלאומית לשם הפקת דוח חיפוש בינלאומי, יפיק הבוחן דוח בחינה מקדימה לגבי הבקשה הבינלאומית, אלא אם כן סבר כי מתקיים אחד מאלה:(1)הבקשה הבינלאומית מתייחסת לתחום שהרשות אינה עורכת בו בחינה מקדימה בהתאם להוראות האמנה וההסכם; (2)תיאור האמצאה, התביעות או השרטוטים, אינם מאפשרים הפקת דוח בחינה מקדימה משמעותי.(ב)סבר הבוחן כי אין להפיק דוח בחינה מקדימה בשל טעם מהטעמים המפורטים בסעיף קטן (א), יודיע על כך למבקש, בצירוף הנימוקים לכך.(ג)התקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א) רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית, יפיק הבוחן דוח בחינה מקדימה לגבי שאר התביעות הכלולות באותה בקשה ויציין בדוח כי הוא הופק רק לגבי חלק מהתביעות הכלולות בבקשה.(ד)ראה הבוחן כי בקשה בינלאומית שהוגשה לגביה בקשה להפקת דוח בחינה מקדימה לפי סעיף קטן (א), כוללת יותר מאמצאה אחת, יודיע על כך למבקש, ויבקשו לצמצם את התביעות או לשלם אגרה נוספת (בסעיף זה – האגרה הנוספת).(ה)(1)צומצמו התביעות או שולמה האגרה הנוספת, כולה או חלקה, בפרק הזמן אשר נקבע לכך באמנה, יתייחס דוח הבחינה המקדימה לאמצאות המוגדרות בתביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית שבעבורן שולמה האגרה כאמור.(2)לא צומצמו התביעות ולא שולמה האגרה הנוספת בפרק הזמן האמור בפסקה (1), יפיק הבוחן דוח בחינה מקדימה רק לגבי חלקי הבקשה הבינלאומית המתייחסים לאמצאה הראשית שבבקשה.השגה על החלטת בוחן כי בקשה בינלאומית כוללת יותר מאמצאה אחת48יב.(א)מגיש בקשה שקיבל הודעה כאמור בסעיף 48י(ד) או 48יא(ד), רשאי להשיג על החלטת הבוחן בעניין, בהתאם להוראות סעיף 161 (בסעיף זה – ההשגה). (ב)הרשם רשאי לאצול את סמכותו לדון בהשגה לעובד הרשות או לגוף המורכב מכמה עובדים של הרשות, כפי שקבע שר המשפטים.(ג)מצא מי שדן בהשגה כי ההשגה מוצדקת, יחולו הוראות אלה, לפי העניין:(1)שילם המבקש את האגרה הנוספת כאמור בסעיף 48י(ה)(1) או 48יא(ה)(1) – תושב לו האגרה הנוספת;(2)לא שילם המבקש את האגרה הנוספת כאמור בסעיף 48י(ה)(2) או 48יא(ה)(2) – יפיק הבוחן דוח חיפוש בינלאומי או דוח בחינה מקדימה, לפי העניין, לגבי כל התביעות הכלולות בבקשה הבינלאומית.הסתייעות בדוח חיפוש בינלאומי, בחוות דעת נלווית ובדוח בחינה מקדימה בהחלטה על כשירות לפטנט48יג.דוח חיפוש בינלאומי, חוות דעת נלווית ודוח בחינה מקדימה שהופקו לגבי בקשה בינלאומית, לא יחייבו את הבוחן לעניין בחינה לפי סעיף 48ו(ג)(1) ביחס לאותה בקשה, ואולם רשאי הבוחן להסתייע בהם לצורך הבחינה כאמור."תיקון חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים
משוב א- א+