אישור החוק - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס` 8), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏28 ‏נובמבר ‏2011 20:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

תקציר

 • החוק קובע איסור על ביצוע הליכים כירורגיים בפרקי האצבעות, בגידים וברקמה החיה של ציפורני חתולים שלא לצורך טיפול רפואי או לצורך מניעת סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול. אישור רפואי של מחזיק החתול, יקים חזקה לכך שסיכון בריאותי כאמור מתקיים.
  לאחר ביצוע הניתוח, יחויב הווטרינר המנתח:
  1. לסמן את החתול בשבב אלקטרוני תת-עורי;
  2.לדווח על ביצוע ההליך לממונה;
  3. להסביר למחזיק החתול כי לאחר הניתוח יהיה עליו לנקוט אמצעים למניעת יציאת החתול ממקום החזקתו ללא השגחה.
  עבירה לפי הוראות חוק זה דינה מאסר שנה או קנס. במקרים בהם קיים יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירה לפי הוראות חוק זה, תובע, מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות או ארגון למען בעלי החיים, יוכלו לפנות לבית משפט השלום בבקשה לצו מניעה. בנוסף, שר החקלאות רשאי לבטל או להתלות רשיון של וטרינר שלא ינהג כאמור.

החוק המלא


 • חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 8), התשע"ב–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 410, מיום ב' באב התשע"א (2 באוגוסט 2011), עמ' 252.

  הוספת סעיף 2ב1.בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשס"ח, עמ' 655. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2א יבוא: "איסור עקירת ציפורניים2ב.(א)לא יבצע אדם בחתול חיתוך או כריתה של פרקי אצבעותיו, של גידיו או של החלק החי של ציפורניו (בסעיף זה – הליך חיתוך), אלא אם כן הדבר נדרש לצורך טיפול רפואי בחתול או למניעת סיכון בריאותי חמור למחזיקו; חזקה שמתקיים סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול אם הוצג לרופא וטרינר שמבצע הליך חיתוך אישור רפואי שלפיו ביצוע ההליך נדרש למניעת סיכון כאמור (בסעיף זה – אישור רפואי).(ב)רופא וטרינר שביצע הליך חיתוך בחתול –(1) יסמנו באמצעות סימון תת-עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל, אם אינו מסומן בשבב כאמור;(2)ידווח לממונה, בסמוך לאחר ביצוע ההליך, על פרטי השבב האלקטרוני שבו סומן החתול, פרטי המחזיק והחתול והנימוקים לביצוע ההליך; בוצע ההליך לצורך מניעת סיכון בריאותי חמור למחזיק החתול, יצרף הרופא הווטרינר לדיווח כאמור את האישור הרפואי.(ג)בוצע הליך חיתוך בחתול, יסביר הרופא הווטרינר שביצע את הליך החיתוך למחזיקו כי עליו לנקוט את כל האמצעים הנדרשים באופן סביר כדי למנוע את יציאתו של החתול ממקום החזקתו ללא השגחה."תיקון סעיף 172.בסעיף 17(ב) לחוק העיקרי, אחרי "2א," יבוא "2ב(א),".תיקון סעיף 17א3.בסעיף 17א(א) לחוק העיקרי, אחרי "2" יבוא "2ב(א)".תיקון חוק הרופאים הווטרינרים
משוב א- א+