קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 102), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏28 ‏נובמבר ‏2011 20:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 4 לפקודת התעבורה, מסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין, בין היתר, תקנות המסדירות את אופן העברתו של רישיון רכב. בתקנות שהתקין השר לפי אותו סעיף, נקבע כי רשות הרישוי תאשר את שינוי הבעלות ברכב לאחר שהוכח לה, בין היתר, כי שולמו האגרות והמסים החלים על הרכב וכי הוסרו מהרכב משכון או עיקול .
  היום, מי שמבקש לקנות או למכור רכב מיד שנייה יכול לבצע את העברת הבעלות ברשות הרישוי או בבנק הדואר. העברת הבעלות בבנק הדואר נמנעת באופן אוטומטי אם על הרכב הנמכר הוטל עיקול או נרשם משכון במרשם כלי הרכב המנוהל במשרד הרישוי. לעומת זאת, אם הקונה מעוניין לברר אם קיים שיעבוד על הרכב הרשום במאגר שמנהל רשם המשכונות על פי חוק המשכון, התשכ”ז–1967, עליו לבצע את הבדיקה בעצמו, באמצעות פנייה ישירה לרשם המשכונות או באמצעות בנק הדואר, שם הוא נדרש לשלם סכום גבוה משמעותית עבור בדיקה זו, לעומת הסכום שהיה עליו לשלם אם היה מבצע את הבדיקה באופן עצמאי אצל רשם המשכונות.
  בחוק זה נקבע כי ההוראות שיקבע שר התחבורה הנוגעות לבדיקות שתבצע רשות הרישוי בעת העברת רישיונות רכב יכללו, גם את בדיקת קיומו של משכון על הרכב הרשום אצל רשם המשכונות, וההוראות בעניין זה יותקנו בהתייעצות עם שר המשפטים.
  עוד, נקבע כי התקנות לפי החוק המוצע לעניין בדיקת רישומו של משכון לפי חוק המשכון יותקנו עד ל-1 בינואר 2013.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 102), התשע"ב–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 389, מיום י"ב בסיוון התשע"א (14 ביוני 2011), עמ' 182.

  תיקון סעיף 41.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; התשע"ב, עמ' 2. (להלן – הפקודה), בסעיף 4, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב)בתקנות לפי סעיף קטן (א) המסדירות העברת רישיון רכב יקבע השר הוראות לעניין בדיקות שתבצע רשות הרישוי כדי לוודא כי שולמו כל האגרות והמסים החלים על הרכב, ובדיקות נוספות שתבצע כדי לברר, בין היתר, קיום עיקול על הרכב או הגבלה אחרת שבשלה נקבע כי אין להעביר רישיון רכב, וכן – בהתייעצות עם שר המשפטים – כדי לברר רישום משכון על הרכב לפי חוק המשכון, התשכ"ז–1967‏ ס"ח התשכ"ז, עמ' 48.."תקנות ראשונות2.תקנות לפי סעיף 4(ב) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, לעניין בדיקת רישומו של משכון לפי חוק המשכון, התשכ"ז–1967, יותקנו עד ליום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).
משוב א- א+