אישור החוק - הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס` 4), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏28 ‏נובמבר ‏2011 20:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יצחק וקנין
מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • התיקון לחוק נועד לאפשר את המשך שידורי החדשות המקומיות והתוכניות המקומיות בענייני היום, במסגרת שידורי הטלוויזיה בכבלים. התיקון מאריך בשנה – עד ליום 31 בדצמבר 2012 – את ההסדר, לפיו בעל רישיון כללי לשידור בכבלים, ישדר חדשות מקומיות ותוכניות מקומיות בענייני היום, וזאת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982 (להלן: חוק התקשורת). לפי הוראות חוק התקשורת, מימון המשדרים המקומיים נעשה מקיזוז התמלוגים שעל בעלת הרישיון לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לשלם על פי החוק, ובלבד שהסכומים שיקוזזו, לא יעלו על 25.5 מליון שקלים חדשים בשנה.

החוק המלא


  • חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ב–2011 *
    התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 412, מיום ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), עמ' 3.

    תיקון סעיף 31.בחוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשס"ח–2007‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 70; התש"ע, עמ' 554. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, המתקן את חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 35), התשס"ז–2006‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 26., במקום "ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)" יבוא "י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)". תיקון סעיף 42.בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)" יבוא "י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)".תיקון חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 2)
משוב א- א+