אישור החוק - הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס` 4), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏28 ‏נובמבר ‏2011 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יולי - יואל אדלשטיין
מאיר שטרית
רוני בר-און
חנא סוייד
מוחמד ברכה
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • מטרתו של חוק עידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ”ב–1992 (להלן – החוק המקורי), מוצהרת בשמו. לשם כך החוק יצר מנגנונים אשר יגשימו מטרה זו ובהם ציון תלונה מבוססת למי שהתלונן בתום לב ועל פי הנהלים התקינים על מעשה שחיתות או פגיעה אחרת בטוהר המידות שבוצעו במקום עבודתו ומתן תעודת הוקרה למי שתלונתו נמצאה מבוססת על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל.
    על אף שחלפו כמעט עשרים שנים מיום חקיקת החוק המקורי, הוא מעולם לא יושם. יוזם התיקון לחוק המקורי, חבר הכנסת יואל חסון, סבר כי סיבות אפשריות לכך היא הסמכות כפולה הקיימת בחוק המקורי, לנשיא המדינה וליושב ראש הכנסת, להעניק למי שתלונתו נמצאה מבוססת תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל, וכן ההתייעצות הכפולה, עם נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת, בה מחויב שר המשפטים לשם התקנת תקנות לביצועו של החוק המקורי. כדי ששני מהלכים מרכזיים אלו בחוק המקורי יישומו ולא ייווצר מצב בו כל בעל סמכות איננו פועל בשל המחשבה כי האחר עושה כן, ולשם פישוט וייעול שני המהלכים, נקבע בחוק המתקן כי סמכות הענקת תעודת ההוקרה תיוותר רק בידי נשיא המדינה וכי תגרע חובת ההתייעצות של שר המשפטים עם יושב ראש הכנסת לשם התקנת תקנות לביצוע החוק.

החוק המלא


  • חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס' 4), התשע"ב–2011 *
    התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 396, מיום ד' בתמוז התשע"א (6 ביולי 2011), עמ' 206.

    תיקון סעיף 41.בחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 134; התשס"ז, עמ' 391. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, המילים "או ראה יושב ראש הכנסת לאחר התייעצות עם נשיא המדינה" – יימחקו.תיקון סעיף 72.בסעיף 7 לחוק העיקרי, המילים "ועם יושב ראש הכנסת," – יימחקו.
משוב א- א+