קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 130), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏28 ‏נובמבר ‏2011 18:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 44

עינת וילף
רוני בר-און
אמנון כהן
מאיר שטרית
מגלי והבה
ליה שמטוב
איתן כבל
יריב לוין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 130), התשע"ב–2011 *
    התקבל בכנסת ביום ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 612, מיום כ"ה בתמוז התשע"א (27 ביולי 2011), עמ' 1512.

    תיקון סעיף 3511.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשע"א, עמ' 1024., בסעיף 351(יא), בפסקה (2א), אחרי "מי שמצוי בהכשרה מקצועית" יבוא "(בפסקה זו – תלמיד), חניך במכינה קדם-צבאית או מתנדב בשנת שירות", המילים "(בפסקה זו – תלמיד)" – יימחקו, במקום "לומד" יבוא "תלמיד, חניך או מתנדב, לפי העניין", ובמקום הסיפה החל במילים "[נוסח משולב]" יבוא "או בשירות לאומי בהתנדבות לפני שמלאו לו 21 שנים; לעניין זה – "הכשרה מקצועית" – מסגרת לימודית מקצועית שהוכרה על ידי השר או מי שהוא הסמיכו לכך;"מכינה קדם-צבאית" – כהגדרתה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 890.; "מתנדב בשנת שירות" – מי שמשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית שאישר השר לפי פסקה (4) להגדרה "ילד" שבסעיף 238, ושירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון נדחה עקב שירותו בהתנדבות כאמור; "שירות לאומי בהתנדבות" – כמשמעותו לפי פסקה (3)(ב) להגדרה "ילד" שבסעיף 238;"תחילה ותחולה2.תחילתו של חוק זה ביום ב' באלול התשע"א (1 בספטמבר 2011) (להלן – יום התחילה) והוא יחול על פטור מתשלום דמי ביטוח בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.
משוב א- א+