אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס` 4), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏07 ‏נובמבר ‏2011 19:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

אופיר אקוניס
אילן גילאון
משה גפני
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • חוק זה פוטר את סוכן המכס מאחריות אישית לחובות לקוחותיו כלפי רשות הנמלים, אלא אם כן נמצא כי הוא סייע ללקוחותיו להשתמט מתשלומים אלה. תיקון זה הוא תיקון משלים לחוק סוכני המכס (תיקון), התשנ”ה-1995, בו בוטלו סעיפים בפקודת המכס אשר הטילו אחריות אישית על סוכן המכס לעניין כלל חובות לקוחותיו כלפי רשויות המכס. בדומה, קובע החוק את גדרי האחריות של סוכן המכס גם לעניין תשלומי נמל ואגרות נמל. צמצום האחריות האישית המוטלת על סוכן המכס עולה בקנה אחד עם הקבוע בחקיקה לגבי היקף האחריות האישית של בעלי מקצוע אחרים שיש לעבודתם היבטים של שליחות, כמו עורך דין ורואה חשבון.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4), התשע"ב–2011
    התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 411, מיום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011), עמ' 254.

    תיקון סעיף 11.בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א–1971‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443; ס"ח התשס"ד, עמ' 466. (להלן – הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "נמל" יבוא:""סוכן מכס" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה–1964‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.;".תיקון סעיף 172.בסעיף 17 לפקודה, הסיפה החל במילים "הרשום לפי חוק" – תימחק.הוספת סעיף 19א3.אחרי סעיף 19 לפקודה יבוא:"אחריות סוכן מכס19א.(א)על אף האמור בסעיף 19, בלי לגרוע מאחריותו של בעל הטובין, סוכן מכס חייב לבצע לגבי הטובין את כל הפעולות החלות על פי כל דין על מי שייפה את כוחו לגביהן.(ב)סוכן מכס יישא באחריות אישית לתשלומי נמל ואגרות נמל המוטלים על הטובין, אם הוכח כי סייע לאחר להשתמט מהתשלומים ומהאגרות כאמור."
משוב א- א+