קריאה שנייה - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 31), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏07 ‏נובמבר ‏2011 19:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מסדיר מחדש בחקיקה ראשית, כי הוראות בדבר שכר חברי הכנסת יחולו גם על חברי הכנסת שחברותם הושעתה מכוח חוק-יסוד: הכנסת. כלומר, לוועדת הכנסת תוקנה הסמכות להחליט בענייני שכר ותשלומים שישולמו לחברי כנסת שחברותם הושעתה, לאחר קבלת המלצה של הוועדה הציבורית שמונתה לפי הוראות פרק ט` לחוק הכנסת, התשנ”ד-1994.

  הוראות ההסדרה כאמור, היו קבועות בחוק שכר חברי הכנסת, התש”ט-1949, שבוטל ביום תחילת כהונתה של הכנסת השש-עשרה ומשכך נוצר חסר בהסדרה זו בחקיקה הראשית.החוק המלא


 • חוק הכנסת (תיקון מס' 31), התשע"ב–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), עמ' 235.

  תיקון סעיף 501.בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"א, עמ' 360., בסעיף 50, אחרי ההגדרה "הועדה הציבורית" יבוא:""חבר הכנסת" – לרבות מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב לחוק-יסוד: הכנסת‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.;".
משוב א- א+