החלטה בדבר תיקון טעות בחוק - החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר תיקון טעות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)(תיקון מס` 3), התשע"א-2011 - הצבעה

‏יום שני ‏07 ‏נובמבר ‏2011 19:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • בחוק זה שורה של תיקונים שהצורך בהם התגלה לאחר כמה שנים של עבודת שטח שהחוק פועל. בין השאר, התיקונים יקלו על המשטרה לשתף פעולה – לקבל מידע ולתת מידע – עם רשויות מקבילות בחו”ל, ולהתמודד בכך עם פשיעה שיש לה השלכות בין-לאומיות. כמו כן, הוסדר בחוק מאגר חדש של נתוני זיהוי לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים, וסמכויות הנטילה לצורך אותו מאגר.
  ראשית, נקבע כי נוסף על הסמכות של המשטרה ליטול אמצעי זיהוי מאדם המורשע בעבירה בישראל, תינתן גם סמכות לנטילת אמצעי זיהוי מאסירים שנשפטו מחוץ לישראל, אבל על-פי ההסכמים מרצים את עונשם בישראל, ואסירים כאלה יוכללו במאגר הזיהוי.
  עוד נקבע כי המשטרה תהיה רשאית לכלול במאגר נתוני הזיהוי גם נתוני זיהוי שקיבלה ממדינה אחרת, או שניטלו מכוח הדין החל באזור יהודה ושומרון, כל עוד הם ניטלו בתנאים אשר דומים לתנאי הנטילה בארץ. תנאים אלה קבועים בחוק. השימוש במאגר הוא רק למטרות הרגילות הקבועות בחוק לשימוש במאגר נתוני זיהוי שעיקרם חקירת ומניעת עבירות, וכללי מחיקת הנתונים יהיו בהתאם לכללי המחיקה החלים על כל נתוני הזיהוי הנמצאים במאגר.
  בנוסף, החוק מאפשר למשטרת ישראל לערוך השוואה חד-פעמית בין נתוני זיהוי שקיבלה מחו”ל כאשר אין היא רשאית, מסיבה זו אחרת, להכלילם במאגר, לבין נתוני הזיהוי הנמצאים במאגר. כמו כן, התיקון מאפשר למשטרה לערוך השוואה חד-פעמית בין טביעות אצבע ותצלומים שהיא קיבלה מרשות אחרת אשר נטלה אותם כדין, לצורך מתן אישור כניסה לישראל. שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה, לקבוע כי המשטרה רשאית לערוך השוואה חד-פעמית בין אמצעי זיהוי שניטלו לפי חיקוק אחר שייקבע בצו לבין נתוני הזיהוי שבמאגר.
  כמו כן, ישנם תיקונים בעניין מסירת מידע מהמאגר לידי גורמים אחרים. החוק מאפשר העברת מידע מהמאגר לידי גוף ציבורי כמו רשויות התביעה, המרכז לרפואה משפטית, צה”ל, השב”כ, ולמטרות המנויות בחוק, וכן העברת תצלומים מהמאגר לידי הרשות להגנה על העדים לצורך מילוי תפקידה.
  עוד מסמיך החוק את משטרת ישראל להקים מאגר חדש לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים, אשר עותק ממנו יועבר למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו-כביר. במטרה לשמור על פרטיותם של הנעדר או האלמוני ושל בני משפחתו, הוסדרו בפירוט סמכות הנטילה לצורך מאגר זה והאפשרות להשוות בין המאגר החדש לבין המאגר הרגיל: ראשית, החוק מאפשר נטילת אמצעי זיהוי מגופה לצורך בירור זהותה, להכליל אותו במאגר החדש, ולהשוות בין המידע שניטל מהגופה לבין המאגר הפלילי. שנית, מוסדרת האפשרות לנטילת אמצעי זיהוי מבן משפחה של נעדר, בהסכמתו, לצורך איתורו של נעדר, ולהכניסו למאגר הנעדרים, אך לא לאפשר השוואה בין נתוני הזיהוי של בן המשפחה למאגר הפלילי. שלישית, החוק קבע כי ניתן ליטול אמצעי זיהוי של הנעדר עצמו, לדוגמה ממברשת השיניים שנמצאה בחדרו, ולהכליל אותו במאגר החדש, ואף להשוות בין הנתונים שהופקו לבין הנתונים שבמאגר הפלילי.
  בנוסף, החוק מתיר נטילת אמצעי זיהוי מאלמוני חי לצורך בירור זהותו, להכליל אותו במאגר החדש, ומאפשר השוואה בין הנתונים שלו לבין הנתונים של אנשים במאגר הפלילי אשר זהותם ידועה. החוק קובע כי נטילת דגימה ביולוגית לצורך כל אחד מהמקרים האמורים תיעשה אך ורק לאחר שהגורם המתאים אישר כי זו הדרך היעילה ביותר לאתר את הנעדר או לברר את זהותו של אלמוני.
  מאגר הנעדרים והאלמונים החדש יהיה חסוי, וכל מידע שבמאגר יימחק מייד לאחר שהובררה זהותם של האדם או של הגופה, או אותרו.

החוק המלא


 • חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשע"א (4 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 490, מיום ט"ז באדר התש"ע (2 במרס 2010), עמ' 528.

  תיקון סעיף 11.בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 136; התשע"א, עמ' 85. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1)בהגדרה "המאגר", אחרי "כמשמעותו" יבוא "בסימן א'"; (2)אחרי ההגדרה "המאגר" יבוא:""מאגר נעדרים ואלמונים" – מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים כמשמעותו בסימן ה' בפרק ד';";(3)אחרי ההגדרה "קצין משטרה" יבוא: ""קצין משטרה בכיר" – קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה;".תיקון סעיף 11ב2.בסעיף 11ב לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)הוא הורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל.";(2)בסעיף קטן (ב), המילים "מחשוד, מנאשם או ממי שהורשע בעבירה, כאמור בסעיף קטן (א)," – יימחקו, ובמקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה, ולעניין נטילה כאמור ממי שהורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל כאמור בסעיף קטן (א)(4) – אלא בעבירה לפי דין זר המקבילה לעבירה המנויה בתוספת הראשונה, לפי החלטת קצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, הסמיכו לעניין זה";(3)בסעיף קטן (ד)(3), במקום "מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(3)" יבוא "מורשע כאמור בסעיף קטן (א)(3) או (4)".תיקון סעיף 11יא3.בסעיף 11יא(ב) לחוק העיקרי, במקום "ו-11כא(ב) ו-(ג)" יבוא "ו-11כא(ב)".תיקון סעיף 11יג4.בסעיף 11יג לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ב)(1), במקום "ממי שהורשע בעבירה" יבוא "ממורשע";(2)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, שנמסרו למשטרת ישראל מידי מדינה אחרת או מידי גוף משטרתי או גוף מקביל לו מחוץ לישראל במסגרת מילוי תפקידו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:(1)מוסר המידע ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך; (2)המידע נשמר במאגר למטרות המנויות בסעיף 11טז(א);(3)הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לסעיף 11ב(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים.(ה)נוסף על נתוני הזיהוי המנויים בסעיף קטן (ב), רשאית משטרת ישראל לכלול במאגר נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מכוח הדין החל באזור, מחשודים, מעצורים או מנאשמים; לעניין זה, "האזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007‏ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשס"ז, עמ' 364., ובלבד שהתקיימו כל אלה:(1)אמצעי הזיהוי ניטלו על ידי משטרת ישראל, ואם נתוני הזיהוי נמסרו לה על ידי גוף אחר – מוסר המידע ביקש להכלילם במאגר או שהודע לו על אפשרות ההכללה כאמור והוא לא הביע את התנגדותו לכך; (2)המידע נשמר במאגר למטרות המנויות בסעיף 11טז(א);(3)הם ניטלו מחשוד, מנאשם או ממורשע בהתאם לסעיף 11ב(א) ו-(ב), בשינויים המחויבים."תיקון סעיף 11יד5.בסעיף 11יד לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1)(1)קיבלה משטרת ישראל נתוני זיהוי מגוף משטרתי או מגוף מקביל לו מחוץ לישראל למטרות האמורות בסעיף 11טז(א), ואין היא רשאית לכלול אותם במאגר, רשאית היא לערוך השוואה חד-פעמית בין נתוני הזיהוי שהתקבלו לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, והכל למטרות האמורות.(2)קיבלה משטרת ישראל נתוני זיהוי שהופקו כדין מטביעת אצבעות ותצלומים מרשות אחרת, רשאית היא לערוך השוואה חד-פעמית בין נתוני הזיהוי שהתקבלו לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, לצורך אישור כניסה לישראל.(3)שר המשפטים רשאי, בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע כי משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה חד-פעמית בין נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו לפי חיקוק אחר אשר ייקבע בצו, לבין נתוני הזיהוי שבמאגר."תיקון סעיף 11טז6.בסעיף 11טז לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), במקום פסקה (5), יבוא:"(5)לצורך מחקר בקשר למטרות האמורות בפסקאות (1) עד (4), ובלבד שהמידע מהמאגר המועבר לצורך המחקר אינו כולל פרטים מזהים; מחקר כאמור יאושר בידי קצין משטרה בכיר שהמפקח הכללי הסמיכו לעניין זה, ובמידע הכולל נתונים לזיהוי גנטי – בידי הוועדה המאשרת.";(2)סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים.הוספת סעיפים 11טז1 ו-11טז27.אחרי סעיף 11טז לחוק העיקרי יבוא: "מסירת מידע מהמאגר לגוף ציבורי11טז1.(א)משטרת ישראל רשאית למסור מידע מהמאגר לידי גוף ציבורי, לפי דרישתו, לשימושו למטרות המנויות בסעיף 11טז(א)(1) עד (4) בלבד, לצורך מילוי תפקידו.(ב)גוף ציבורי שקיבל מידע לפי הוראות סעיף קטן (א) לא יעשה בו שימוש אלא למטרה שלשמה נמסר לו המידע; משטרת ישראל תודיע לגוף הציבורי על ההגבלה כאמור.(ג)משטרת ישראל רשאית למסור תצלום מהמאגר לידי הרשות להגנה על עדים, לצורך מילוי תפקידה.מסירת מידע מהמאגר למדינה אחרת או לגוף מחוץ לישראל11טז2.(א)משטרת ישראל רשאית למסור מידע מהמאגר לידי מדינה אחרת או לידי גוף מחוץ לישראל המנוי בתוספת השנייה שאושר לעניין זה בידי קצין משטרה בכיר, לצורך מילוי תפקידיו, בין ביוזמתה ובין לפי בקשה מנומקת מאת המדינה או הגוף, באחת מאלה:(1)לפי הוראות סעיף 32 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 356. (בחוק זה – חוק עזרה משפטית), לשימושם של המדינה או הגוף למטרות המנויות בסעיף 11טז(א)(1) עד (4), בלבד; על מסירת מידע לפי פסקה זו יחולו הוראות החוק האמור;(2)לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של גופה ולצורך איתור אדם, במסגרת חקירה, הליך פלילי, מניעה או סיכול של עבירות כאמור בסעיף 11טז(א)(1) ו-(2), או בהתאם לסעיף 11טז(א)(3) או (4).(ב)העברת מידע לפי סעיף קטן (א) תותנה בידי משטרת ישראל בקיום תנאים אלה: (1)השימוש במידע יהיה רק למטרה שלשמה נמסר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר שימוש אחר;(2)המידע לא ייאגר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר אחרת;(3)המידע לא יועבר לאחר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר את העברתו לגוף מהגופים המנויים בתוספת השנייה.(ג)לגוף המנוי בתוספת השנייה יינתן מידע כמפורט להלן:(1)לגוף המנוי בחלק א' לתוספת – כל מידע המופק מאמצעי זיהוי;(2)לגוף המנוי בחלק ב' לתוספת – מידע המופק מטביעת אצבעות ותצלומים בלבד;(3) לגוף המנוי בחלק ג' לתוספת – תצלומים בלבד.(ד)נחתם הסכם בין מדינת ישראל או משטרת ישראל לבין מדינה אחרת או גוף באותה מדינה, לעניין העברת נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות, לצורך חקירה, מניעה או סיכול של עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 76., וההסכם אושר בידי השר לביטחון הפנים, שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, תעביר משטרת ישראל לידי המדינה או הגוף האמורים, לפי העניין, בהתאם לאמור בהסכם, כל מידע מהמאגר הנדרש לצורך חקירה, מניעה או סיכול של עבירה כאמור; בהסכם כאמור יובהר כי מקבל המידע לא יעשה שימוש במידע אלא למטרה שלשמה הועבר, וכן אם מקבל המידע רשאי לאגור אותו או להעבירו לאחר, ואם כן – למי ובאילו תנאים.(ה)לעניין הוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–‏1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 128., דין מידע המועבר לפי סעיף זה כדין מידע המועבר עקב בקשה לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות."תיקון סעיף 11יז8.בסעיף 11יז(ג) לחוק העיקרי, במקום "11טז(ב)" יבוא "11טז1".תיקון סעיף 11יח9.בסעיף 11יח(א) לחוק העיקרי, ברישה, המילים "בכפוף להוראות סעיף קטן (ב)," – יימחקו.תיקון סעיף 11יט10.בסעיף 11יט לחוק העיקרי, במקום "סעיף 15(ב)(3)" יבוא "סעיף 15(ב)(4)".הוספת סעיף 11כא111.אחרי סעיף 11כא לחוק העיקרי יבוא:"שמירת סודיות ואבטחה במאגר נעדרים ואלמונים11כא1.הוראות לפי סימן זה, למעט הוראות סעיף 11כא(ג), יחולו גם לעניין מאגר נעדרים ואלמונים."תיקון כותרת סימן ד' לפרק ד'12.בכותרת סימן ד' לפרק ד' לחוק העיקרי, במקום "נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר" יבוא "נתוני זיהוי".תיקון סעיף 11כב13.בסעיף 11כב לחוק העיקרי, בהגדרה "חשוד", במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה".תיקון סעיף 11כג14.בסעיף 11כג(א) לחוק העיקרי –(1)ברישה, במקום "סעיף 15(ב)(1)(ד)" יבוא "סעיף 15(ב)(6)";(2)אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה)הוראות סעיף זה יחולו גם על נתונים לזיהוי גנטי שנמסרו לפי סעיף 11יג(ד) ו-(ה)."תיקון סעיף 11כד15.בסעיף 11כד לחוק העיקרי, בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל מקום, במקום "סעיף 15(ב)(1)(ה)" יבוא "סעיף 15(ב)(7)".הוספת סעיף 11כה16.אחרי סעיף 11כד לחוק העיקרי יבוא:"מחיקת נתוני זיהוי שניטלו לצורך איתור נעדרים או זיהוי אלמונים11כה.(א)ניטלו אמצעי זיהוי לפי סעיף 11כז והובררה זהותם של האדם או הגופה או אותרו האדם או הגופה שלשם זיהוים או איתורם ניטלו אמצעי הזיהוי כאמור, יימחקו נתוני הזיהוי ממאגר הנעדרים והאלמונים.(ב)נמחקו נתוני הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א), יבוערו גם אמצעי הזיהוי שניטלו לפי סעיף 11כז ושימשו להפקתם. (ג)לעניין בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי ממאגר הנעדרים והאלמונים לפי סעיף זה, יחולו ההוראות לפי סעיף 11כד, בשינויים המחויבים."הוספת סימן ה' לפרק ד'17.אחרי סעיף 11כה לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן ה': מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים
  מאגר לאיתור נעדרים ולזיהוי אלמונים11כו.(א) נוסף על המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', משטרת ישראל רשאית לנהל מאגר נעדרים ואלמונים ולכלול בו נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי, לצורך בירור זהותם של אדם או של גופה או לצורך איתורם.(ב)משטרת ישראל רשאית להעביר למרכז הלאומי לרפואה משפטית במשרד הבריאות (בחוק זה – המרכז הלאומי לרפואה משפטית) עותק של הנתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר הנעדרים והאלמונים, לשם בירור זהותם של אדם או של גופה או לצורך איתורם.(ג)משטרת ישראל רשאית להעביר אמצעי זיהוי שניטלו לפי סעיף 11כז למרכז הלאומי לרפואה משפטית לשם הפקת נתוני זיהוי.(ד)מאגר הנעדרים והאלמונים יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע אלא לפי הוראות חוק זה.נטילת אמצעי זיהוי לצורך איתור נעדרים או זיהוי אלמונים והשימוש בהם11כז.(א) שוטר, עובד המרכז הלאומי לרפואה משפטית או גורם אחר שראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל הסמיכו לעניין זה, מוסמך ליטול אמצעי זיהוי מהמפורטים להלן, בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לפי העניין:(1)מגופה – לצורך בירור זהותה;(2)מבן משפחה של נעדר – לצורך איתור הנעדר;(3)מחפץ או ממקום שבו יש יסוד סביר להניח כי מצויים אמצעי זיהוי של נעדר – לצורך איתור הנעדר;(4)מאדם, אם בשל מצבו הרפואי לא ניתן לברר את זהותו – לצורך בירור זהותו.(ב)(1)נטילת אמצעי זיהוי מבן משפחה של נעדר לפי סעיף קטן (א)(2) תיעשה לאחר שהוסברו לבן המשפחה, בלשון המובנת לו, מטרת הנטילה והשימוש שניתן לעשות באמצעי הזיהוי ובנתוני הזיהוי שיופקו מהם, ואותו אדם נתן את הסכמתו בכתב לנטילה; ואולם, לא יינטל אמצעי זיהוי כאמור מקטין או מאדם עם מוגבלות שכלית כמשמעותו בסעיף 14ג(א), אלא אם כן, נוסף על ההסכמה בכתב של הקטין או האדם עם המוגבלות, נתן גם האפוטרופוס את הסכמתו בכתב; לא היה לקטין או לאדם עם מוגבלות שכלית אפוטרופוס, רשאי בית המשפט, לבקשת שוטר, למנות לו אפוטרופוס לדין לצורך קבלת הסכמה לפי פסקה זו, ויחולו הוראות סעיף 14ג(ג), בשינויים המחויבים.(2)נטילה של דגימה ביולוגית כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה לאחר שקצין משטרה או רופא משפטי אישר כי זו הדרך היעילה ביותר לבירור זהותם של אדם או של גופה או לאיתורם; הוראות פסקה זו לא יחולו באירוע אסון המוני, לפי סעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390..(3)הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284., לעניין כניסה למקום, יחולו על כניסה למקום לשם נטילה לפי הוראות סעיף זה.(ג)(1)נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מגופה לפי סעיף קטן (א)(1) יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', אולם משטרת ישראל רשאית להשוות בין נתוני הזיהוי כאמור לבין המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', לצורך בירור זהות הגופה.(2)נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מבן משפחה של נעדר לפי סעיף קטן (א)(2), יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א' ולא יושוו לנתוני זיהוי במאגר האמור.(3)נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מחפץ או ממקום שבו יש יסוד סביר להניח כי מצויים אמצעי זיהוי של נעדר לפי סעיף קטן (א)(3), יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', אולם משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה בין נתוני הזיהוי כאמור לבין המאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', לצורך איתור הנעדר.(4)נתונים שהופקו מאמצעי זיהוי שניטלו מאדם שבשל מצבו הרפואי לא ניתן לברר את זהותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(4), יישמרו במאגר הנעדרים והאלמונים בלבד, ולא ייכללו במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', אולם משטרת ישראל רשאית לערוך השוואה בין נתוני הזיהוי כאמור לבין נתוני זיהוי של חשודים, נאשמים, מורשעים או אסירים במאגר לנתוני זיהוי לפי סימן א', לצורך בירור זהותו של אותו אדם."תיקון סעיף 14ה18.בסעיף 14ה(א)(4) לחוק העיקרי, במקום "בסעיפים 15(ב)(1)(ג) ו-15(ב)(3)" יבוא "בסעיף 15(ב)(4) ו-(5)".תיקון סעיף 14ז19.בסעיף 14ז(ב) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "אלא לידי גוף ציבורי" יבוא "אלא בהתאם להוראות סעיפים 11טז1 או 11טז2".תיקון סעיף 14ח20.בסעיף 14ח(א) לחוק העיקרי, במקום "11טז" יבוא "11טז1, 11טז2".תיקון סעיף 14י21.בסעיף 14י(1)(ג), לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "ממי שהורשע" יבוא "ממורשע לפי סעיף 11ב(א)(3) או (4)".תיקון סעיף 1522.בסעיף 15 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע פרקים ג' ו-ד', והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועם לרבות בעניינים אלה:(1)דרכי הפנייה בבקשה לעיון חוזר על פי סעיף 11ג;(2)פרטי מידע נוספים המתייחסים לנתוני הזיהוי הכלולים במאגר והנדרשים לצורך השימוש בו, שמשטרת ישראל רשאית לכלול במאגר לפי סעיף 11יג;(3)ניהול המאגר ודרכי השימוש בו כאמור בסעיף 11טו, ורשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור הוראות בדבר חלוקת המאגר למדורים שונים, לפי סוגים שונים של נתוני זיהוי;(4)נסיבות שבהתקיימן יהיה ניתן לבצע הפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי כאמור בסעיף 11יט; תקנות כאמור ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;(5)שמירת אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי, ואבטחתם, כאמור בסעיף 11כא; תקנות כאמור לעניין שמירתם של נתונים לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות, ייקבעו בהתייעצות עם הוועדה המאשרת;(6) דרכי המחיקה של נתוני זיהוי ודרכי הביעור של אמצעי הזיהוי, כאמור בסימן ד' לפרק ד';(7)האגרות שעל מבקש מידע כאמור בסעיף 11כד(א) לשלם, הקרבה הנדרשת לצורך מתן ייפוי כוח לאדם כאמור בסעיף 11כד(ב), ודרכי ההוכחה לפני קצין המשטרה כי נבצר מאדם להתייצב בתחנת המשטרה באופן אישי כאמור באותו סעיף קטן."תיקון סעיף 15א23.בסעיף 15א לחוק העיקרי – (1)בכותרת השוליים, בסופה יבוא "הראשונה והתוספת השנייה";(2)בסופו יבוא, "הראשונה ואת התוספת השנייה".תיקון סעיף 15ב24.בסעיף 15ב לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";(2)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)הוראות סימן ב' לפרק ג' יחולו גם לגבי אדם שהורשע מחוץ לישראל ונושא את עונשו בישראל, כאמור בסעיף 11ב(א)(4), לפני תחילתו של חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3), התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' ...., ובלבד שלא יינטלו מאדם כאמור אמצעי זיהוי, לפי הוראות אותו סימן, לאחר המועד כאמור בסעיף 11ב(ד), אלא כאמור בסעיף קטן (ד).(ד)על אף הוראות סעיף קטן (ג), ניתן ליטול אמצעי זיהוי לפי הוראות סימן ב' לפרק ג' מאדם שהורשע לפני תחילתו של התיקון האמור בסעיף קטן (ג) גם לאחר המועד האמור בסעיף 11ב(ד)(3), ויהיו נתונות לשוטר, לשם נטילת אמצעי הזיהוי כאמור, הסמכויות האמורות בסעיף 11ו, ובלבד שהתקיימו באותו אדם שניים אלה:(1)האדם הורשע בעבירה לפי הדין הזר המקבילה לעבירה לפי פרט 1(ד) בתוספת הראשונה, למעט עבירות כאמור בסעיף 348(ד) ו-(ה) בחוק העונשין;(2)לא חלפו יותר מעשר שנים מיום שהורשע בעבירה כאמור בפסקה (1), או מיום שבו שוחרר ממאסר, לפי המאוחר."תיקון התוספת 25.בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה".הוספת תוספת שנייה26.אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
  "תוספת שנייה
  (סעיף 11טז2)
  חלק א'
  (1)אינטרפול (Interpol - International Criminal Police Organization) והמשטרות המסונפות אליו;(2)אירופול (Europol - European Criminal Police Organization) והמשטרות המסונפות אליו;(3)משטרה פדרלית או מדינתית, וכן משטרה מחוזית או עירונית הפועלת מכוח דין;(4)רשות תביעה של מדינה או של גוף המנוי בתוספת זו;(5)רשות או סוכנות מדינתית לאכיפת חוק פלילית.
  חלק ב'
  (1)משטרת גבולות ורשות הגירה;(2)רשות או סוכנות מדינתית לאכיפת חוק שאינה פלילית.
  חלק ג'
  (1)רשות להגנה על עדים."תיקון חוק מידע גנטי
משוב א- א+