קריאה שנייה - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 35), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏07 ‏נובמבר ‏2011 18:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

ציון פיניאן

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה מסדיר מספר נושאים בחוק ההוצאה לפועל.
  ראשית, החוק קובע כי כאשר לרשם הוצאה לפועל יסוד סביר להניח שאי פתיחת תיק הוצאה לפועל עלולה לסכל ביצוע פסק דין, הוא רשאי להתיר לזוכה שביקש זאת להגיש בקשה לביצוע פסק הדין אף אם טרם חלפו 30 ימים מים מתן פסק הדין.
  עוד נקבע כי רשם הוצאה לפועל יהא רשאי להורות למרשם האוכלוסין להמציא מידע לגבי יציאות וכניסות החייב לישראל והוא יהא רשאי להודיע לזוכה האם החייב נמצא בישראל אם לאו. כמו כן, במידה והרשם שוכנע שיש בכך צורך הוא יוכל למסר לזוכה ידע נוסף בדבר ייאות החייב מישראל וכניסותיו אליה.
  בנוסף, תיקון חוק זה מעגן את חובת הזוכה לדווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תשלום שהוא מקבל על חשבון החוב, שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, תוך שבעה ימים מיום קבלת התשלום. רשם ההוצאה לפועל יוכל להטיל הוצאות על זוכה שלא דיווח ללשכה כאמור, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין.
  כמו כן, בחוק מעוגנת האפשרות שהחייב יגיע להסדר עם הזוכה לפיו הוא ישלם לו שלא באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. זוכה אשר הגיש הודעה לרשם ההוצאה לפועל בדבר הסדר שערך עם החייב רשאי יהא להגיש דיווח בגין התשלומים שקיבל אחת לשלושה חודשים. תיק שנמצא בהסדר כאמור בין הזוכה לחייב, יעוכבו בו ההליכים וכן, לא ייזקפו על חשבון החוב שבתיק כספים במסגרת צו איחוד תיקים או במסגרת סעיף 76 לחוק בדבר חלוקת כספים שהתקבלו כאשר כנגד החייב מתנהלים מספר תיקים. במידה שהופר ההסדר, יוכל הזוכה לבקש לחדש את ההליכים לאחר שהודיע על כך לחייב.
  נוסף על אלו, החוק מאריך את התקופה במהלכה יכול חייב להגיש התנגדות לביצוע שטר ומעמידה על שלושים ימים מים המצאת האזהרה ולא עשרים ימים כפי שהיה קבוע טרם חקיקת חוק זה.
  עוד נקבע כי זכות קדימה לעניין חוב בשל אי תשלום שכר עבודה תחול עד לסכום שחל דין קדימה לעניין זה לפי פקודת פשיטת הרגל.
  בנוסף, נוכח המצב שהיה קיים טרם התיקון הנוכחי בו תיקים שנפתחו בגין חוב משכנתא לא נסגרו גם לאחר שהחייב שילם את החוב שהיה בפיגור, נקבע כי תיק בגין חוב כאמור ייסגר לאחר שחלפה שנה מיום שהחוב שולם. עוד נקבע כי אם החייב ביקש זאת, הרשם יהא רשאי להורות על סגירת התיק גם לאחר שלושה חודשים.
  כמו כן, החוק קובע כי רשם ההוצאה לפועל יהא רשאי להטיל הוצאות על הזוכה או על החייב במסגרת הליך המתנהל בפניו.

החוק המלא


 • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 35), התשע"ב–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 596, מיום כ' בסיוון התשע"א (22 ביוני 2011), עמ' 1242.

  תיקון סעיף 61.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 1028. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב1)על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להתיר לזוכה שביקש זאת, בבקשה הנתמכת בתצהיר, להגיש בקשה לביצוע פסק הדין, אף אם טרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין, אם היה לרשם יסוד סביר להניח שאי-פתיחת תיק הוצאה לפועל עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין." תיקון סעיף 72.בסעיף 7 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:"(ו)סבר רשם ההוצאה לפועל, על יסוד בקשת הזוכה הנתמכת בתצהיר, כי לא ניתן להמציא אזהרה לחייב מאחר שנראה כי החייב נמצא מחוץ לישראל, רשאי הוא להורות למרשם האוכלוסין להמציא מידע בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו לישראל; המידע האמור יימסר לרשם ההוצאה לפועל בלבד והוא יהיה רשאי להודיע לזוכה האם החייב נמצא בישראל אם לאו; כמו כן רשאי הרשם, במקרים שבהם שוכנע שיש בכך צורך, למסור לזוכה מידע מלא או חלקי בדבר יציאות החייב מישראל וכניסותיו לישראל."תיקון סעיף 7ב3.בסעיף 7ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא: "(ו1)לא מסר גורם מן הגורמים המפורטים בתוספת השנייה או בתוספת השלישית (בסעיף קטן זה – הגורם) את המידע שנדרש למסור לפי סעיף זה או שרשם ההוצאה לפועל סבר שהמידע שמסר אינו שלם או אינו נכון, רשאי הוא, לבקשת הזוכה, להזמין את אותו גורם לבירור, ואולם, לא יוזמן גורם לבירור כאמור אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בכתב; על בירור לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 67(ב) ו-(ג), בשינויים המחויבים."הוספת סעיפים 19א ו-19ב4.אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:"עדכון על קבלת תקבולים19א.(א)זוכה ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בתוך שבעה ימים מיום קבלת התקבול.(ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), זוכה שהודיע ללשכת ההוצאה לפועל על הסדר בינו ובין החייב כאמור בסעיף 19ב, רשאי לדווח על כל התקבולים שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בציון סכום התקבול ותאריך קבלתו, אחת לשלושה חודשים; ואולם, פרע החייב את מלוא החוב, ידווח הזוכה על פירעון מלוא החוב בתוך שבעה ימים מהפירעון כאמור ויגיש בקשה לסגירת התיק.(ג)רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על זוכה שלא דיווח ללשכה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) בתוך המועד האמור באותו סעיף קטן, לאחר שניתנה לזוכה הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה; סכום ההוצאות האמור יקוזז מחשבון החוב בתיק ההוצאה לפועל; הגיש הזוכה בקשת רשות ערעור על החלטה זו וערעורו התקבל, יזוכה חשבון החוב בתיק בסכום ההוצאות שקוזז.הסדר עם החייב19ב.(א) זוכה שהגיע להסדר עם החייב בדבר קבלת תקבולים על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה (בסעיף זה – הסדר), יודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל וההליכים בתיק שבהסדר יעוכבו כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר.(ב)תיק, למעט תיק מזונות, שהזוכה הודיע שהוא בהסדר, לא ייזקפו כספים לחשבון החוב, לפי סעיף 76 או במסגרת צו איחוד לפי פרק ז'3, כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר.(ג)הופר ההסדר וביקש הזוכה לחדש הליכים בתיק, ינקוט פעולות אלה:(1)ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על הקטנת קרן החוב, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר וטרם דווחו לפי סעיף 19א, ותאריך תשלומם, אלא אם כן דיווח על כל התקבולים שקיבל לפי הסעיף האמור;(2)ישלח לחייב הודעה, בדואר רשום, בדבר כוונתו לחדש את ההליכים, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר ויתרת החוב המעודכנת לאחר הדיווח ללשכת ההוצאה לפועל כאמור בפסקה (1);(3)יגיש בקשה לחידוש ההליכים, בצירוף העתק ההודעה האמורה בפסקה (2) ואישור על משלוחה בדואר רשום לחייב, ובלבד שחלפו 15 ימים מיום ששלח לחייב את ההודעה האמורה. (ד)אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי למנוע מהחייב לדווח על תשלומים ששילם לפי ההסדר; הודעת החייב תועבר לתגובת הזוכה על ידי לשכת ההוצאה לפועל; לא הוגשה תגובת הזוכה לאמור בהודעת החייב בתוך 15 ימים מיום שנשלחה לזוכה, תבוצע הקטנת קרן החוב, בהתאם להודעת החייב."תיקון סעיף 66ד5.בסעיף 66ד(ג) לחוק העיקרי, במקום "ראש" יבוא "רשם".תיקון סעיף 766.בסעיף 76(ג) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם, זכות קדימה לעניין חוב בשל אי-תשלום שכר עבודה כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 86., תחול עד לסכום שחל לגביו דין קדימה בהתאם להוראות סעיף 78(1) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם–1980‏".תיקון סעיף 81א7.בסעיף 81א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1)על אף האמור בסעיף 7(א), המועד להגשת התנגדות לביצוע הבקשה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה."תיקון סעיף 81ב18.בסעיף 81ב1(ב)(4) לחוק העיקרי, אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:"(ג)חלפה שנה מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות כאמור בפסקת משנה (א) – ייסגר התיק; רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת החייב, להורות על סגירת התיק לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות."הוספת סעיף 81ד9.אחרי סעיף 81ג לחוק העיקרי יבוא:"סמכות רשם ההוצאה לפועל להטיל הוצאות81ד.רשם ההוצאה לפועל יהא רשאי להטיל הוצאות על הזוכה או על החייב במסגרת הליך המתנהל בפניו לפי הוראות שיקבע שר המשפטים בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת."תיקון התוספת השנייה10.בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בחלק א', אחרי פרט 20 יבוא:"21.
משוב א- א+