להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס` 6), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏31 ‏אוקטובר ‏2011 21:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

אורי יהודה אריאל
סילבן שלום

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הרשות לפיתוח ירושלים (תיקון מס' 6), התשע"ב–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 624, מיום ג' בחשוון התשע"ב (31 באוקטובר 2011), עמ' 48.

    הוספת סעיף 22ד1.בחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 168; התשע"א, עמ' 181. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 22ג יבוא:"עידוד לימודי השכלה גבוהה לחיילים משוחררים זכאים בירושלים22ד.הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה תעודד חיילים משוחררים זכאים, לפי הוראות סעיף 7א(ב)(1) לחוק קליטת חיילים משוחררים, ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, באמצעות מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו לעניין הסעיף האמור, ויראו לעניין סעיף 7א(ב)(1) האמור את ירושלים כאזור סיוע; בסעיף זה – "אזור סיוע" – כהגדרתו בסעיף 7א(א) לחוק קליטת חיילים משוחררים;"חוק קליטת חיילים משוחררים" – חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.;"חייל משוחרר זכאי" – חייל משוחרר שמתקיימים בו תנאי הזכאות לפי סעיף 7א(ג) ו-(ד) לחוק קליטת חיילים משוחררים לעניין סעיף 7א(ב)(1) לחוק האמור;"מוסד להשכלה גבוהה" – כמשמעותו בהוראות לפי סעיף 7א(ג) לחוק קליטת חיילים משוחררים לעניין סעיף 7א(ב)(1) לחוק האמור;"הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה" – כמשמעותה בסעיף 7א(ב) לחוק קליטת חיילים משוחררים."תחילה ותחולה 2.תחילתו של סעיף 22ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, בשנת הלימודים האקדמית התשע"ב, והוא יחול לגבי חייל משוחרר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994, שסיים את שירותו הסדיר כהגדרתו לפי החוק האמור ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ואילך.
משוב א- א+