קריאה שנייה - הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס` 3), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 02:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

משה גפני
יריב לוין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), עמ' 234.

    תיקון סעיף 51.בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז–2007‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 459; התש"ע, עמ' 445. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5(ב) – (1)ברישה, במקום "בסעיף 7(ה)" יבוא "בסעיף 7(ה) ו-(ו)";(2)בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "במקום האמור בה" יבוא "לא יקראו את היישובים האלה: אבשלום, אור הנר, איבים, ארז, בארי, גבים, גברעם, דקל, זיקים, זמרת, חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, כרם שלום, מבטחים, מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלשה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדה אברהם, שובה, שוקדה, תושיה, תלמי יוסף, תקומה.". תיקון סעיף 72.בסעיף 7 לחוק העיקרי – (1)סעיף קטן (א) – בטל;(2)אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:"(ו)שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, ככל שהדבר מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר באזור קו עימות דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.".תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+