אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 99), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 02:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

ציון פיניאן
ראלב מג`אדלה

נמנע 0

תקציר

  • בהתאם לחוק, החובה לחבוש קסדת מגן בעת רכיבה על אופניים לא תחול על בגיר בדרך עירונית, אלא בעת פעילות ספורטיבית בעיקרה.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 99), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 304, מיום י"ח בשבט התש"ע (2 בפברואר 2010), עמ' 97.

    תיקון סעיף 65ג1.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"א, עמ' 95., בסעיף 65ג(א), בסופו יבוא "ואולם, חובת חבישת קסדת מגן כאמור לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה לפי פקודה זו אלא בעת פעילות ספורטיבית בעיקרה.".
משוב א- א+