אישור החוק - הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס` 6), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 02:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

ראלב מג`אדלה
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק קובע איסור מוחלט על הצבתן של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי טבק, החל מיום 1 בינואר 2014. עד לאותו יום, נקבע ששר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור הצבת מכונות כאמור בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך.

החוק המלא


  • חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 6), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 370, מיום י"ח באדר א' התשע"א (22 בפברואר 2011), עמ' 106.

    תיקון סעיף 7ב1.בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג–1983‏ ס"ח התשמ"ג, עמ' 38; התשס"ח, עמ' 529. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7ב, הסיפה החל במילים "במקום שקבע שר הבריאות" – תימחק.תחילה והוראת שעה2. (א)תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) (להלן – יום התחילה).(ב)בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את סעיף 7ב לחוק העיקרי, כך שבסופו יבוא "בלי לגרוע מהאמור, שר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך; תקנות לעניין זה אינן טעונות אישור הוועדה כאמור."
משוב א- א+