קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס` 19), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 02:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

ראלב מג`אדלה
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • רוב המשתמשים באופנועים רוכשים ביטוח במסגרת הפול, שהוא המאגר הישראלי לביטוחי רכב שליד איגוד חברות הביטוח בישראל, המנהל את הביטוח המשותף למשתמשים ברכב מנועי שלא השיגו כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח. בפול חברות כל חברות הביטוח והוא חייב למכור ביטוח רכב חובה לכל מי שחפץ בכך, על-פי תעריפים שקובע שר האוצר או מי שמונה על ידיו לעניין זה.
  בהתאם לתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס”א–2001, שהתקין שר האוצר, אפשר לכלול בביטוח חובה של כלי רכב שאינו מבוטח במסגרת הפול מרכיב העמסה, דהיינו תוספת לפרמיה של כלל הציבור המבוטח שלא במסגרת הפול אלא בביטוח בשוק החופשי. ואולם, בהתאם לתקנות האמורות קיימת מגבלה לפיה מרכיב ההעמסה כאמור לא יעלה על שמונה אחוזים, ובפועל נקבע מרכיב העמסה נמוך בהרבה.
  החוק קובע שמרכיב ההעמסה האמור יעמוד על שישה אחוזים בדיוק.החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 19), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 399, מיום ט' בתמוז התשע"א (11 ביולי 2011), עמ' 214.

  תיקון סעיף 71.בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; ס"ח התשס"ט, עמ' 192. (להלן – הפקודה), בסעיף 7(ד), במקום "(הוראת שעה), התשנ"ז–1996" יבוא "(ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ"ז–1997 (בחוק זה – הפול)".הוספת סעיף 7א2.אחרי סעיף 7 לפקודה יבוא:"מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח7א.(א)בסעיף זה –"אופנוע" – כהגדרתו בסעיף 3(ג) לחוק;"מרכיב ההעמסה" – הסכום שעל מבוטח שלא במסגרת הפול לשלם כתוצאה מעלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול;"עלות אספקת השירותים" – כהגדרתה בסעיף 12ד לחוק;"עלות הסיכון הטהור" – חלק מתעריף ביטוח שאינו כולל רווח, הוצאות ועלות אספקת שירותים, למעט הוצאות ליישוב תביעות כפי שהוגדרו בתכנית הסטטיסטית, המתבסס על ניסיון התביעות בעבר של ענף ביטוח רכב מנועי שחלה לגביו חובה לרכוש ביטוח לפי פקודה זו, כולו, לרבות ניסיון התביעות בפול, בתוספת אומדן של תשלומים עתידיים בשל אותן תביעות ובהתחשב במגמות המשפיעות על שכיחות התביעות ועל עלותן;"תכנית סטטיסטית" – תכנית שאישרה הרשות, המגדירה את האופן שבו על מבטח לקדד ולהעביר את המידע על הפרמיות והתביעות לכל אחד ממאגרי המידע, הכוללת בין השאר את פרטי המידע, אופן הגשתם, דרישות האיכות לגביהם ולוחות הזמנים לדיווח של כל מבטח.(ב)קבעה הרשות תעריפי ביטוח לפול, יעמוד מרכיב ההעמסה הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת הפול על שישה אחוזים מעלות הסיכון הטהור."
משוב א- א+