אישור החוק - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 30), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 01:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

אורי יהודה אריאל
אמנון כהן
איתן כבל
שלי יחימוביץ
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • נקבעו שתי הוראות בנוגע לתשלום תעריף שנקבע לפי דין:
  נקבע שעוסק שגובה תשלום בעד מצרך אן שירות בתעריף שנקבע כאמור, לא יהיה רשאי לגבות מצרכן עמלה עבור עצם התשלום, באמצעי תשלום כלשהו, או עבור פעולה הנעשית לשם חישוב או קביעה של גובה החיוב.
  בנוסף, נקבע שעוסק שגובה תשלום של תעריף כאמור, בעסקה מתמשכת, יאפשר לצרכן לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי או בתשלום במזומן או בשיק בבנק הדואר או בגוף אחר בפריסה ארצית, כפי שמפורט בחוק, ובלבד שאותו גוף לא יגבה עמלה מהצרכן בשל ביצוע התשלום באמצעותו.
  במקרה בו שר או גוף אחר ממונים על הסדרת הענף בו פועל העוסק, נקבע שאותו שר או גוף יוכלו להסדיר את התנאים והנסיבות בהן חייב העוסק לאפשר תשלום במזומן של מחיר שנקבע לפי דין.
  בחוק נקבעה גם הוראה המסמיכה את בית המשפט לחייב עוסק שלא קיים את הוראות החוק, לאחר שצרכן ביקש ממנו לפעול לפיהן, בתשלום פיצויים לדוגמה, בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪.


החוק המלא


 • חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 30), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 377, מיום י' באדר ב' התשע"א (16 במרס 2011), עמ' 125.

  הוספת סעיף 13ח1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"א, עמ' 981. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 13ז יבוא:"תעריף שנקבע לפי דין – איסור גביית עמלה ודרכי תשלום13ח.(א)בסעיף זה –"בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 79., בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;"כרטיס אשראי" – כהגדרתו בסעיף 14ב(ב);"עמלה" – תשלום בשל פעולה הנעשית לשם חישוב או קביעה של חיוב או בשל דרך תשלום החיוב, למעט תשלום לפי דין בשל איחור בתשלום החיוב.(ב)(1)עוסק המספק טובין או שירותים שנקבע להם תעריף לתשלום בידי צרכן לפי דין (בסעיף זה – שירותים או טובין מפוקחים) לא יהיה רשאי לגבות מצרכן עמלה לגבי אותם טובין או שירותים. (2)הוראת פסקה (1) תחול גם לגבי שירותים או טובין שאינם שירותים או טובין מפוקחים, אם התשלום לגביהם מתבצע לפי חשבונית או הודעת תשלום מאת עוסק המספק שירותים או טובין מפוקחים, והחשבונית או הודעת התשלום כוללת גם חיובים בעד שירותים או טובין מפוקחים.(ג)עוסק כאמור בסעיף קטן (ב) יאפשר לצרכן לשלם בעד שירותים או טובין מפוקחים, בעסקה מתמשכת, גם בדרכים אלה:(1)הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי;(2)הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע;(3)תשלום, לרבות במזומן או בשיק, בבנק הדואר או בגופים אחרים שהתחייבו בהסכם עם העוסק שלא לגבות עמלה לגבי שירותים או טובין מפוקחים, ובלבד שאפשרות התשלום באותם גופים במצטבר תהיה בפריסה ארצית, כפי שאישר השר.(ד)אישור השר כאמור בסעיף קטן (ג)(3) יינתן לעוסק בהתחשב בפריסה הארצית של בנק הדואר.(ה)נקבעו לפי דין אחר או ברישיון שניתן לעוסק הוראות לעניין תשלום במזומן, רשאי שר הממונה על הסדרת הענף שבו פועל העוסק, או גוף אחר שנתונות לו על פי דין סמכויות לעניין הסדרת הענף שבו פועל העוסק, להורות כי הוראות סעיף קטן (ג)(3) לא יחולו על סוג מסוים של צרכנים." תיקון סעיף 31א2.בסעיף 31א(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2ב) יבוא:"(2ג)ביקש צרכן מעוסק לשלם בעד שירותים או טובין בלא עמלה כאמור בסעיף 13ח(ב), או לשלם כאמור באחת הדרכים המנויות בסעיף 13ח(ג) – והעוסק לא פעל בהתאם לכך;".תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (להלן – יום התחילה).תחולה4.הוראות חוק זה יחולו על תשלומים שישולמו מיום התחילה ואילך גם בשל התקשרויות להספקת שירותים או טובין כאמור בסעיף 13ח לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שנעשו לפני יום התחילה.
משוב א- א+