אישור החוק - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 129), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 01:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 405, מיום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), עמ' 236.

    תיקון סעיף 2241.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"א, עמ' 966. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 224(ד), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3)לעניין הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה לא תובא בחשבון הכנסה שמקורה בקצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כגון –(א)קצבה כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" שבחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007 ס"ח התשס"ז, עמ' 47.;(ב)קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 20 ביוני 2002."תחילה ותחולה2.תחילתו של חוק זה ביום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת ביום התחילה ואילך.הוראת מעבר3.על אף האמור בסעיף 2, הוראות חוק זה יחולו לגבי מי שערב יום התחילה היה זכאי לגמלת סיעוד בשיעור חלקי, החל ב-1 בחודש שלאחר היום שבו המציא למוסד אישור בדבר קצבה חודשית המשולמת לו על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כאמור בסעיף 224(ד)(3) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, או החל ב-1 בחודש שלאחר תום 90 ימים מיום התחילה, לפי המוקדם.
משוב א- א+