אישור החוק - הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס` 20), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 23:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יריב לוין
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • חוק שמירת הניקיון, התשמ”ד–1984, קובע איסור על השלכת פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב ברשות הרבים וכן חובה לפנות פסולת מהסוגים המנויים בחוק לאתרים המורשים לפינוי ולסילוק פסולת. למרות זאת, קיימת תופעה רחבה של השלכת פסולת בכלל ופסולת בניין בפרט בשטחים פתוחים בניגוד לדין אשר יוצרת מפגעים סביבתיים חמורים.
  חוק שמירת הניקיון (תיקון מס` 20), התשע”א–2011, נועד לסייע למשרד להגנת הסביבה להתמודד עם תופעה זו על ידי החמרת הענישה בעבירות של השלכת פסולת ופסולת בניין וקביעת עונש חובה של חילוט כלי הרכב ממנו הושלכה פסולת הבניין, במקרה של עבירה שנייה בתוך 3 שנים. כמו כן, הורחבו סמכויות השר להגנת הסביבה לתת צווים לשמירת הניקיון הן למקרים של פינוי פסולת שלא בהתאם להוראות החוק והוצאת צו מניעתי והן בהרחבת הגורמים כלפיהם ניתן להוציא צו כאמור ומהות הצו שניתן יהיה להוציא לכל גורם. בנוסף, הועברה סמכות הערר על החלטת חשב המשרד להגנת הסביבה לעניין קביעת סכום היטל ההטמנה, מבית המשפט השלום לבית המשפט לעניינים מינהליים.

החוק המלא


 • חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 20), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 546, מיום ח' בכסלו התשע"א (15 בנובמבר 2010), עמ' 282.

  תיקון סעיף 11ט1.בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשע"א, עמ' 745. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11ט – (1)בכותרת השוליים, במקום האמור בה יבוא "עיכוב תשלום ההיטל והחזרתו"; (2)סעיפים קטנים (א) ו-(ד) – בטלים;(3)בסעיף קטן (ב), במקום "אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א)" יבוא "אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים";(4)בסעיף קטן (ג), במקום "התקבל ערעור כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "התקבלה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים".תיקון סעיף 12א2.בסעיף 12א(א) לחוק העיקרי, במקום "סעיף קטן 13(ב)(1)(א)" יבוא "סעיף 13(ג)(1א)(א)".תיקון סעיף 133.בסעיף 13 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (א), פסקאות (1) ו-(5) – יימחקו;(2)בסעיף קטן (ב) – (א)במקום פסקה (1) יבוא: "(1)משליך פסולת או מלכלך את רשות הרבים בניגוד להוראות סעיף 2, למעט השלכת פסולת כאמור בסעיף קטן (ג);";(ב)פסקאות (2) ו-(3) – יימחקו;(ג)בפסקה (5), במקום "צו ניקוי" יבוא "צו לשמירת הניקיון";(3)בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א)(א)משליך פסולת גושית, פסולת בניין, גרוטאות, גרוטות רכב, פסדים או צמיגים, בניגוד להוראות סעיף 2.(ב)השליך אדם פסולת כאמור בפסקת משנה (א) מרכב, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש ועל אף האמור בכל דין –(1)לפסול אותו אדם מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת;(2)לפסול אדם מהחזיק ברישיון הרכב שממנו הושלכה הפסולת, וזאת בין אם אותו אדם הוא המורשע ובין אם לאו, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים; ואולם לא יחליט בית המשפט על פסילת אדם שאינו המורשע מהחזיק ברישיון הרכב, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו;(3)הורה בית המשפט על פסילת אדם מהחזיק ברישיון הרכב, יורה על מקום הימצא הרכב במהלך תקופת הפסילה."תיקון סעיף 13ב4.בסעיף 13ב לחוק העיקרי – (1)במקום כותרת השוליים יבוא "צו לשמירת הניקיון";(2)בכל מקום, המילים "לאיכות הסביבה" – יימחקו;(3)במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א)(1)נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה כי מתקיים אחד מאלה, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לתת צו לשמירת הניקיון לפי הוראות סעיף זה:(א)הושלכו פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או לוכלכה רשות הרבים, בניגוד להוראות סעיף 2, או שקיים יסוד סביר להניח כי תושלך פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או תלוכלך רשות הרבים כאמור;(ב)פונתה פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף 7(א) שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 7(ד), או שקיים יסוד סביר להניח כי תפונה פסולת כאמור.(2)צו לשמירת הניקיון יכול שיינתן לכל אחד מאלה, לפי העניין:(א)מי שהשליך את הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב או מי שלכלך את רשות הרבים, כאמור בפסקה (1)(א), או מי שקיים יסוד סביר להניח כי הוא עומד לבצע פעולה מהפעולות כאמור;(ב)מי שפינה את הפסולת כאמור בפסקה (1)(ב), או מי שקיים יסוד סביר להניח כי הוא עומד לבצע פינוי כאמור;(ג)בעל הנכס או מחזיק הנכס שבו בוצעה או עומדת להתבצע פעולה מהפעולות כאמור בפסקאות (1)(א) או (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי בעל הנכס או מחזיק הנכס נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;(ד)הרשות המקומית שבתחומה בוצעה או עומדת להתבצע פעולה מהפעולות המנויות בפסקה (1)(א);(ה)מי שהזמין את פינוי הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב שהושלכו או שקיים יסוד סביר להניח כי יושלכו, כאמור בפסקה (1)(א), או מי שהזמין את פינוי הפסולת שפונתה או שיש יסוד סביר להניח כי תפונה כאמור בפסקה (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי מי שהזמין את הפינוי כאמור נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות;(ו)בעל הרכב או האחראי לרכב שממנו הושלכו הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות רכב או שקיים יסוד סביר להניח כי יושלכו ממנו, כאמור בפסקה (1)(א), או בעל הרכב או האחראי לרכב אשר הוביל פסולת שפונתה או שיש יסוד סביר להניח כי תפונה, כאמור בפסקה (1)(ב), ובלבד שלא יינתן צו כאמור אם נוכח השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה, כי בעל הרכב או האחראי לרכב נקט אמצעים סבירים למניעת ביצוע פעולה כאמור באותן פסקאות.(3)בצו לשמירת הניקיון רשאי השר או עובד המשרד שהוא הסמיך לעניין זה לצוות על ביצוע פעולות כמפורט להלן, לפי העניין, במועד ובאופן שייקבעו בצו –(א)להפסיק את הפעולה שלגביה ניתן הצו, להימנע ממנה או לצמצמה, ולנקוט אמצעים סבירים אחרים הדרושים בנסיבות העניין למניעה או לצמצום של הפעולה כאמור, לסילוק הפסולת, פסולת הבניין או גרוטות הרכב, או לניקוי הלכלוך, ולעניין צו הניתן לבעל נכס או למחזיק נכס כאמור בפסקה (2)(ג) – לצוות עליו לנקוט אמצעים סבירים שימנעו מאדם אחר לבצע את הפעולה שלגביה ניתן הצו בנכס שבבעלותו או בהחזקתו;(ב)להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.";(4)בסעיף קטן (א1)(1), במקום "הושלכה פסולת או פסולת בניין ברשות הרבים או כי לוכלכה רשות הרבים" יבוא "מתקיים האמור בסעיף קטן (א)(1)(א) או (א)(1)(ב)", במקום "לצוות כאמור בסעיף קטן (א) על מי שהשליך את הפסולת או על מי שלכלך את רשות הרבים או על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולת" יבוא "לצוות כאמור בסעיף קטן (א)(3) על המנויים בסעיף קטן (א)(2), לפי העניין" ובמקום "לצוות על הרשות המקומית, כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "לצוות על הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א)(3)"; (5)אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ה)על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), רשאי מי שמוסמך לתת צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) להורות, בעל פה, לאדם המשליך לנגד עיניו פסולת, פסולת בניין או גרוטות רכב או המלכלך לנגד עיניו את רשות הרבים, בניגוד להוראות סעיף 2, או המפנה לנגד עיניו פסולת בניגוד להוראות סעיף 7(ד), להימנע באופן מיידי מביצוע הפעולה כאמור או להורות לו, בעל פה, כיצד לבצעה; הוראה כאמור תעמוד בתוקפה עד למתן צו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) או עד תום שבעה ימים מהמועד שבו ניתנה ההוראה, לפי המוקדם; מי שנתן הוראה כאמור בסעיף קטן זה יתעדה בכתב סמוך ככל האפשר למועד נתינתה."תיקון סעיף 13ב15.בסעיף 13ב1(א) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "לבית המשפט" יבוא "לבית משפט השלום בקשה לביטולו, ולעניין צו לפי סעיף 13ב(א1) – לבית משפט השלום או לבית המשפט לעניינים מקומיים". תיקון סעיף 15א6.בסעיף 15א(ג) לחוק העיקרי, במקום "פסקאות (1)(א) או (4א) של סעיף 13(ב)" יבוא "סעיף 13(ב)(4א) או לפי סעיף 13(ג)(1א)(א)". הוספת פרק ז'17.אחרי סעיף 15א לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ז'1: הוראות חילוט
  חילוט חפץ ששימש לביצוע עבירה15ב.(א)הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש, לצוות על חילוט חפץ ששימש לביצוע עבירה כאמור. (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), הורשע אדם בביצוע עבירה לפי סעיף 13(ג)(1א)(א) (בסעיף זה – העבירה הראשונה), וביצע את אותה עבירה פעם נוספת בשלוש השנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה (בסעיף זה – העבירה השנייה), יצווה בית המשפט לאחר שהרשיעו בעבירה השנייה, נוסף על כל עונש, על חילוט הרכב שממנו הושלכה הפסולת כאמור בסעיף 13(ג)(1א)(א), אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיירשמו. (ג)על חילוט לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 10 רישה, 11(א) ו-(ג), 12, 13, 18(א)(2), ו-20 עד 30 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג–2003‏ ס"ח התשס"ג, עמ' 502. (בסעיף זה – חוק מאבק בארגוני פשיעה), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: (1)בסעיף 13(א) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, במקום "בבית משפט מחוזי" יקראו "בבית משפט השלום"; (2)בסעיף 21 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, במקום "פרקליט מחוז" יקראו "תובע", במקום "לאפוטרופוס הכללי" יקראו "לחשב המשרד להגנת הסביבה" ובהגדרה "בית המשפט", במקום האמור בה יקראו "בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום";(3)בסעיף 23 לחוק מאבק בארגוני פשיעה – (א)בסעיף קטן (א), במקום "פרקליט מחוז" יקראו "תובע";(ב)בסעיף קטן (ב), במקום "שישה חודשים" יקראו "שלושה חודשים";(ג)בסעיף קטן (ג), במקום "שופט של בית המשפט העליון" יקראו "שופט של בית משפט מחוזי";(4)בסעיפים 27 ו-28(ג) ו-(ד) לחוק מאבק בארגוני פשיעה, בכל מקום, במקום "מאוצר המדינה" יקראו "מהקרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984";(5)בסעיף 30 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, במקום "לבית המשפט העליון" יקראו "לבית משפט מחוזי" ובמקום "בית המשפט העליון" יקראו "בית משפט מחוזי". ניהול הרכוש המחולט15ג.החלטת בית המשפט על חילוט לפי פרק זה תהיה אסמכתה בידי חשב המשרד או מי מטעמו לתפוס את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לקרן."תיקון סעיף 168.בסעיף 16(ב) לחוק העיקרי, במקום "13(ב)(1)(ב)(2)" יבוא "13(ג)(1א)(ב)(2)". תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות [מס' 12]9.בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"א, עמ' 726. , בסעיף 1, בהגדרה "חוב", בפסקה (9)(ד), במקום "צו ניקוי" יבוא "צו לשמירת הניקיון". תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים
משוב א- א+