אישור החוק - הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס` 20), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 23:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יריב לוין
משה גפני
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • החוק מרחיב את האיסורים על פרסום פרטים מזהים של קטינים המעורבים בהליכים משפטיים, על ידי הרחבת העניינים האסורים לפרסום לגבי קטין ועל ידי החמרת הענישה על פרסום אסור.
  החוק קובע כי בנוסף לאיסור לפרסם את פרטיו של קטין שנחשד, נאשם או הורשע בביצוע עבירה, ייאסר גם פרסום פרטיו של קטין שהנו עד או בעל דין במשפט אחר הקשור בעבירות מין והתעללות. ייאסרו בפרסום גם עניינים הנוגעים למצבו הבריאותי, הגופני או הנפשי של קטין בהליך משפטי, אזרחי או פלילי, למעט דבר שגילויו אינו מהווה פגיעה של ממש בפרטיות הקטין.
  בנוסף, החוק מסיר את האיסור החלקי הנוגע לפרסום פרטים מזהים של קטינים הקבוע בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד–1984, ומפנה להסדר שבחוק הנוער. בשל ההבדלים בענישה בגין עבירת איסור הפרסום בין חוק בתי המשפט וחוק הנוער, החוק קובע הבהרה כי המפרסם פרסום אסור בנוגע לקטינים ייענש לפי העונש המחמיר יותר, הקבוע בחוק הנוער.

החוק המלא


 • חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 20), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 359, מיום ה' בשבט התשע"א (10 בינואר 2011), עמ' 42.

  תיקון סעיף 24 1.בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960‏ ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76., בסעיף 24(א)(1) –(1)אחרי פסקת משנה (ו) יבוא: "(ו1)הקטין חשוד, נאשם או עד במשפט פלילי או שהוא בעל דין או עד במשפט אחר הקשור בעבירה לפי סעיפים 208, 214, 345 עד 352, 368ג, 374א או 377א(5) עד (7) לחוק העונשין;";(2)אחרי פסקת משנה (ח) יבוא:"(ט)דבר בעניין מצבו הבריאותי, הגופני או הנפשי של קטין בהליך משפטי, למעט דבר שגילויו אינו מהווה פגיעה של ממש בפרטיותו של הקטין."תיקון חוק בתי המשפט [מס' 64]2.בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 932., בסעיף 70 – (1)במקום סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג)לא יפרסם אדם בלי רשות בית המשפט פרסום בעניינו של קטין כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960‏ ס"ח התש"ך, עמ' 52. .";(2)בסעיף קטן (ו), אחרי "סעיף זה" יבוא "למעט סעיף קטן (ג)", ובסופו יבוא "העובר על הוראות סעיף קטן (ג), דינו כדין מי שפרסם פרסום לפי סעיף 24(א)(1) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960.".
משוב א- א+