אישור החוק - הצעת חוק החברות (תיקון מס` 17), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 23:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע כי חברות פרטיות שהנפיקו אגרות חוב לציבור יהיו כפופות לכללי ממשל תאגידי הדומים לכללים החלים על חברות ציבוריות שגייסו כספים מהציבור בדרך של הנפקת מניות.
  בין הכללים הללו ניתן למנות הוראות שמטרתן לספק הגנה למחזיקי אגרות החוב מפני פגיעה אפשרית בכושר הפירעון של החברה בשל עסקאות עם בעלי השליטה שלה, הוראות שנועדו לייצר הליכי בקרה נאותים על עריכת הדוחות הכספיים וכן אישורים והוראות המחייבות את החברה למנות בעלי תפקידים שכהונתם חיונית להתנהלותו התקינה של התאגיד, כגון: מנהל כללי, מבקר פנים ועוד.
  החלת כללי ממשל תאגידי אלה על חברות המנפיקות אגרות חוב, גם כשהן חברות פרטיות ולא ציבוריות, תבטיח כי לאחר הנפקת אגרות החוב יתנהל התאגיד על פי עקרונות שיעלו את רמת הכשירות, המקצועיות והעצמאות של חברי הדירקטוריון, יחזקו את הליכי הבקרה על עריכת הדוחות הכספיים ואישורם, יצמצמו את פוטנציאל הפגיעה בחברה בעקבות עסקאות עם בעלי עניין ויגבירו את אמון הציבור בשוק ההון.

החוק המלא


 • חוק החברות (תיקון מס' 17), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 569, מיום י' באדר א' התשע"א (14 בפברואר 2011), עמ' 482.

  תיקון סעיף 11.בחוק החברות, התשנ"ט–1999 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"א, עמ' 390. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1) אחרי ההגדרה "בורסה בישראל" יבוא:""בעל איגרת חוב", בחברת איגרות חוב – בעל איגרת חוב של החברה, הרשומה למסחר בבורסה או שהוצעה לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך או שהוצעה לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל;";(2)בהגדרה "דירקטור בלתי תלוי", במקום "דירקטור חיצוני או דירקטור" יבוא "דירקטור חיצוני או יחיד המכהן כדירקטור";(3)אחרי ההגדרה "חברה" יבוא: ""חברת איגרות חוב" – חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור;";(4)אחרי ההגדרה "שליטה" יבוא:""תאגיד מדווח" – תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך או תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק האמור חלות עליו;".תיקון סעיף 192.בסעיף 19(2א) לחוק העיקרי, במקום "בלבד" יבוא "או לחברות איגרות חוב".תיקון סעיף 923.בסעיף 92(א)(12) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב". תיקון סעיף 934.בסעיף 93(א) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב". תיקון סעיף 945.בסעיף 94 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(2)בסעיף קטן (ב), בכל מקום, אחרי "בחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 956.בסעיף 95 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)הוראות סעיף זה יחולו על חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "סעיף 121(ג)" יקראו "סעיף 121(ד)"."תיקון סעיף 977.בסעיף 97 לחוק העיקרי, אחרי "ובחברה ציבורית" יבוא "וכן בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 1008.בסעיף 100(ג) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 102 9.בסעיף 102 לחוק העיקרי, אחרי "בחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 11410.בסעיף 114 לחוק העיקרי, אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 11711.בסעיף 117(1א) לחוק העיקרי, במקום "270(1) ו-(4)" יבוא "270(1), (4) ו-(4א)".תיקון סעיף 11812.בסעיף 118 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "בחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 11913.בסעיף 119 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (א), אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(2)בסעיף קטן (ב), אחרי "חברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 12114.בסעיף 121 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד)על אף הוראות סעיף 95, רשאי דירקטוריון חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב להחליט כי לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה, ניתן להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו וכן להסמיך את המנהל הכללי או את קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, ובלבד שניתן לכך אישור מאת ועדת הביקורת."תיקון סעיף 12315.בסעיף 123(ד) לחוק העיקרי, במקום "לחברה ציבורית" יבוא "לחברה שהיא תאגיד מדווח", ובסופו יבוא "או באופן אחר שנקבע לפי חוק ניירות ערך".תיקון כותרת סימן א' בפרק השלישי בחלק הרביעי16.בכותרת סימן א' בפרק השלישי בחלק הרביעי לחוק העיקרי, במקום "חברה פרטית" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח".תיקון סעיף 140 17.בסעיף 140 לחוק העיקרי – (1)בכל מקום, במקום "חברה פרטית" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח"; (2)במקום פסקאות (8) ו-(9) יבוא:"(8)שינוי בסוג החברה, כאמור בסעיף 343."תיקון סעיף 141 18.בסעיף 141 לחוק העיקרי – (1)בכל מקום, במקום "חברה פרטית" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח";(2)סעיף קטן (ג) – בטל. תיקון כותרת סימן ב' בפרק השלישי בחלק ברביעי19.בכותרת סימן ב' בפרק השלישי בחלק הרביעי לחוק העיקרי, במקום "חברה ציבורית" יבוא "חברה שהיא תאגיד מדווח".תיקון סעיף 14220.בסעיף 142 לחוק העיקרי – (1)בכל מקום, במקום "חברה ציבורית" יבוא "חברה שהיא תאגיד מדווח";(2)סעיף קטן (א) – בטל.תיקון סעיף 14521.בסעיף 145 לחוק העיקרי – (1)בכל מקום, במקום "חברה ציבורית" יבוא "חברה שהיא תאגיד מדווח";(2)במקום פסקה (4) יבוא:"(4)שינוי בסוג החברה, כאמור בסעיף 343."תיקון כותרת הפרק הרביעי בחלק הרביעי22.בכותרת פרק הרביעי בחלק הרביעי לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 14623.בסעיף 146(א) לחוק העיקרי, אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או של חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב". תיקון סעיף 15824.בסעיף 158 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "(ג)הוראות סעיף זה לא יחולו על חברת איגרות חוב."תיקון סעיף 16225.בסעיף 162(ב) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 17126.בסעיף 171 לחוק העיקרי – (1)במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א)חברה שהיא תאגיד מדווח תנהל חשבונות, וכמו כן תערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך.";(2)בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד המילים "בסעיף קטן (א)" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח";(3)סעיף קטן (ד) – בטל.תיקון סעיף 17227.בסעיף 172 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "פרטית" יבוא "שאינה תאגיד מדווח".תיקון סעיף 17328.בסעיף 173 לחוק העיקרי – (1)בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל מקום, במקום "חברה פרטית" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח"; (2)בסעיף קטן (ד), במקום "בחברה פרטית" יבוא "בחברה שאינה תאגיד מדווח".(3)בסעיף קטן (ה), אחרי "חברה פרטית" יבוא "שאינה תאגיד מדווח".תיקון סעיף 17529.בסעיף 175 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "חברה פרטית" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח";(2)בסעיף קטן (ב), במקום "חברות פרטיות" יבוא "חברות שאינן תאגיד מדווח".תיקון סעיף 18630.בסעיף 186(א) לחוק העיקרי, במקום "חברה פרטית" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח".תיקון סעיף 18731.בסעיף 187 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), במקום "בחברה פרטית" יבוא "בחברה שאינה תאגיד מדווח";(2)במקום סעיף קטן (ב) יבוא:"(ב)בעל מניה בחברה שהיא תאגיד מדווח, זכאי לקבל מהחברה העתק מן הדוחות הכספיים, אם הדוחות לא פורסמו בהתאם להוראות לפי פרק ז'1 לחוק ניירות ערך."תיקון סעיף 20432.בסעיף 204 לחוק העיקרי – (1)בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ועסקה עם בעל שליטה";(2)אחרי "שבוצעה בחברה" יבוא "ונושה שהוא בעל איגרת חוב בחברת איגרות חוב רשאי להגיש תביעה נגזרת בשם החברה גם בשל אי-קיום הוראות סעיפים 275(ג) ו-(ד))".תיקון סעיף 205א33.בסעיף 205א לחוק העיקרי, במקום "חברה ציבורית או חברת פרטית, שמתקיים בה האמור בסעיף 171(א)" יבוא "חברה שהיא תאגיד מדווח".תיקון סעיף 21934.בסעיף 219 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ב), אחרי "בחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב";(2)בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), בכל מקום, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ".תיקון סעיף 22335.בסעיף 223 לחוק העיקרי, במקום "חברה פרטית" יבוא "חברה שאינה תאגיד מדווח".תיקון סעיף 224א36.בסעיף 224א לחוק העיקרי, במקום "בחברה ציבורית ולא יכהן בה" יבוא "בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ולא יכהן בחברה כאמור".תיקון סעיף 224ב37.בסעיף 224ב(א) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב". תיקון סעיף 22538.בסעיף 225 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א)(3), אחרי "בכל חברה ציבורית" יבוא "או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(2)בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף זה" יבוא "בסימן זה".תיקון סעיף 22639.בסעיף 226 לחוק העיקרי –(1)בכל מקום, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(2)בסעיף קטן (א1),המילים "כהגדרתו בסעיף 225(ב) – יימחקו.תיקון סעיף 226א40.בסעיף 226א לחוק העיקרי –(1)אחרי "כדירקטור בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב" ובמקום "לדירקטור בחברה ציבורית" יבוא "לדירקטור בחברה";(2)הסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק.תיקון סעיף 23241.בסעיף 232 לחוק העיקרי –(1)המילה "סופי" – תימחק;(2)אחרי "ובחברה ציבורית" יבוא "וכן בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 232א42.בסעיף 232א לחוק העיקרי – (1)אחרי "בכל חברה ציבורית" יבוא "בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(2)הסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק.תיקון סעיף 23343.בסעיף 233(2) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 23744.בסעיף 237(ג) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 23945.בסעיף 239 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(2)בסעיף קטן (ב), אחרי "הדירקטורים החיצוניים" יבוא "בחברה ציבורית";(3)אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ה)לא ימונה דירקטור חיצוני בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אלא לאחר שהמועמד הצהיר כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני וועדת הביקורת אישרה כי מתקיימים בו התנאים כאמור, ויחולו על ההצהרה הוראות סעיף 241(ב) ו-(ג)." תיקון סעיף 240 46.בסעיף 240 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), במקום "שמניותיה או חלק מהן" יבוא "או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, שמניותיה או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין, או חלק מהן";(2)בסעיף קטן (ה), אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 242 47.בסעיף 242 לחוק העיקרי – (1)האמור בו יסומן "(א)" ואחרי "דירקטורים חיצוניים ראשונים" יבוא "בחברה ציבורית".(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)דירקטורים חיצוניים ראשונים בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ימונו לא יאוחר מתום שלושה חודשים מהמועד שבו הפכה החברה לחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב; במינוי דירקטורים כאמור, במקום אישור ועדת הביקורת על התקיימות תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני לפי סעיף 239 יבוא אישור הדירקטוריון לעניין זה."תיקון סעיף 24548.בסעיף 245(א1) לחוק העיקרי, אחרי "דירקטור חיצוני" יבוא "בחברה ציבורית".תיקון סעיף 24649.בסעיף 246 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ב) אחרי "קבע הדירקטוריון" יבוא "בחברה ציבורית";(2) בסעיף קטן (ג) במקום "נימוקי הדירקטוריון" יבוא "נימוקי דירקטוריון החברה הציבורית";(3)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)קבע הדירקטוריון בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לאחר שנתן לדירקטור החיצוני הזדמנות סבירה להביא את עמדתו, כי הדירקטור החיצוני חדל לקיים תנאי מן התנאים הדרושים לפי חוק זה למינויו או כי הפר את חובת האמונים לחברה, יודיע על החלטתו ונימוקיה לגורם המוסמך למנות את הדירקטורים החיצוניים בחברה."תיקון סעיף 24850.בסעיף 248 לחוק העיקרי –(1)האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "דירקטור חיצוני" יבוא "בחברה ציבורית";(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)נתפנתה משרתו של דירקטור חיצוני בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ולא מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצוניים אחרים, יודיע על כך הדירקטוריון לגורם המוסמך למנות את הדירקטורים החיצוניים בחברה."תיקון סעיף 249 51.בסעיף 249(א) לחוק העיקרי במקום "חברה ציבורית" יבוא "חברה" ובכל מקום במקום "בחברה הציבורית" יבוא "באותה חברה". תיקון סעיף 249א52.בסעיף 249א לחוק העיקרי – (1)בכותרת השוליים, בסופה יבוא "שאינה חברת איגרות חוב";(2)בסעיף קטן (א), במקום "חברה ציבורית לחברה פרטית" יבוא "חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב לחברה פרטית שאינה חברת איגרות חוב";(3)בסעיף קטן (ב), אחרי "לחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 249ב53.בסעיף 249ב לחוק העיקרי, אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או חברה שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 25154.בסעיף 251 לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב", ואחרי "ובחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב". תיקון סעיף 251א55.בסעיף 251א לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 26956.בסעיף 269(א) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 27057.בסעיף 270 לחוק העיקרי – (1)בפסקה (4), המילה "ממנו" – תימחק;(2)אחרי פסקה (4) יבוא:"(4א)עסקה חריגה של חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, עם בעל השליטה בה, או עסקה חריגה של חברה כאמור עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, וכן התקשרות של חברה כאמור עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה, וכן אם הוא גם נושא משרה בה – באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה – באשר להעסקתו בחברה."תיקון סעיף 27258.בסעיף 272(ב) לחוק העיקרי, אחרי "לחברה פרטית" יבוא "שאינה חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 27359.בסעיף 273 לחוק העיקרי, אחרי "ובחברה ציבורית" יבוא "וכן בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 27560.בסעיף 275 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:"(ג)עסקה שמתקיים בה האמור בסעיף 270(4א) טעונה אישורם של אלה בלבד בסדר הזה:(1)ועדת הביקורת;(2)הדירקטוריון.(ד)(1)אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון לפי הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), יינתן לאחר שוועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו, בין השאר, אם העסקה כוללת חלוקה.(2)קבעו ועדת הביקורת או הדירקטוריון כי העסקה כוללת חלוקה, תאושר העסקה רק לאחר שאישרו כי קוימו, לעניין זה, הוראות כל דין לעניין חלוקה.(3)לעניין חברת איגרות חוב, קבעו ועדת הביקורת והדירקטוריון כי עסקה הטעונה אישורם לפי סעיפים קטנים (א) או (ג) אינה כוללת חלוקה, יבחנו אם קיים חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן; קבעו ועדת הביקורת או הדירקטוריון כי קיים חשש כאמור, לא תאושר העסקה."תיקון סעיף 27961.בסעיף 279 לחוק העיקרי –(1)בכותרת השוליים, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ";(2)אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(3)במקום "מתקיימים" יבוא "מתקיימות".תיקון סעיף 28062.בסעיף 280(א) לחוק העיקרי, אחרי "בסעיף 270(4)" יבוא "ו-(4א)".תיקון סעיף 28163.בסעיף 281 לחוק העיקרי, אחרי "בחברה הציבורית" יבוא "או בחברה הפרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 28364.בסעיף 283(א) לחוק העיקרי, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 284 65.בסעיף 284 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "של חברה ציבורית או חברת איגרות חוב". תיקון סעיף 32066.בסעיף 320(ו) לחוק העיקרי, אחרי "275(א)" יבוא "(ג) ו-(ד)"תיקון סעיף 326 67.בסעיף 326 לחוק העיקרי, במקום "ציבורית" יבוא "שהיא חברה ציבורית, או שהיא חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב".תיקון סעיף 337 68.בסעיף 337(ב) לחוק העיקרי, אחרי "בסעיף קטן (א)" יבוא "או (א1)".תיקון סעיף 33869.בסעיף 338 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "337(א)" יבוא "או (א1)".תיקון סעיף 343 70.בסעיף 343 לחוק העיקרי – (1)במקום כותרת השוליים יבוא "שינוי סוג החברה";(2)בסעיף קטן (א), במקום "תודיע על כך" יבוא "וכן חברה שהפכה לתאגיד מדווח או חברה שחדלה להיות תאגיד מדווח, וחברה שהפכה לחברת איגרות חוב או שחדלה להיות חברה כאמור, יודיעו על כך".תיקון סעיף 354 71.בסעיף 354 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (א) אחרי "חברת חוץ" יבוא "שאינן תאגיד מדווח"; (2)בסעיף קטן (ב) במקום "חברה ציבורית" יבוא "חברה שהיא תאגיד מדווח".תיקון סעיף 362א72.בסעיף 362א לחוק העיקרי –בסעיף קטן (א), אחרי "או כי חברה פרטית או חברת חוץ" יבוא "שאינן תאגיד מדווח";(2)בסעיף קטן (ג) – (א)בפסקה (1) –(1)בפסקת משנה (ב), אחרי "ושעבוד לטובתה" יבוא "וכן לשנות רישום של שעבוד כאמור או לבטל שעבוד שנרשם על נכסי החברה המפרה" ובמקום "לרשום שעבוד כאמור, יוחזרו מסמכי השעבוד" יבוא "לרשום שעבוד כאמור, לשנותו או לבטלו, לפי העניין, יוחזרו המסמכים שהוגשו לעניין זה";(2)אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:"(ד)לבצע את הפעולות המנויות בסעיף 323(3) עד (5) אם אחת או יותר מהחברות המתמזגות היא חברה מפרה;";(ב)בפסקה (2), בסופה יבוא "וכן לסרב לשנות רישום משכון כאמור";(3)בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ואולם, הפרה חברה הרשומה כחברה מפרה הפרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), שלגביהן שלח לה הרשם הודעה למענה הרשום טרם התיקון האמור, לא ימחק הרשם את אותו רישום, אלא אם כן החברה תיקנה את כל ההפרות האמורות.".תיקון סעיף 363א73.בסעיף 363א(ב) לחוק העיקרי, במקום "לחברה ציבורית שהיא תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך או שהוראות פרק ה'3 לחוק האמור חלות עליה" יבוא "לחברה שהיא תאגיד מדווח". תיקון כותרת הפרק החמישי בחלק התשיעי 74.בכותרת הפרק החמישי בחלק התשיעי לחוק העיקרי, אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או חברת איגרות חוב", ואחרי "שמניותיה" יבוא "או שאיגרות החוב שלה".תיקון סעיף 36475.בסעיף 364 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "החלות על חברות ציבוריות לא יחולו, כולן או חלקן, על חברות ציבוריות שמניותיהן" יבוא "החלות על חברות ציבוריות או על חברות פרטיות שהן חברות איגרות חוב לא יחולו, כולן או חלקן, על חברות ציבוריות או על חברות פרטיות כאמור, שמניותיהן או שאיגרות החוב שלהן, לפי העניין". תיקון סעיף 36576.בסעיף 365 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב", ואחרי "שמניותיה" יבוא "או שאיגרות החוב שלה, לפי העניין", ובמקום "כאילו היתה חברה פרטית" יבוא "בהתאם להוראות לפי חוק זה החלות על חברה שאינה תאגיד מדווח";(2)בסעיף קטן (ב), המילה "ציבורית" – תימחק;(3)סעיף קטן (ג) – בטל.הוספת פרק חמישי א' בחלק התשיעי77.אחרי סעיף 365 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק חמישי א' : הגבלת תחולה על חברות איגרות חוב
  הגבלת תחולה365א.השר רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, כי הוראות חוק זה החלות על חברות איגרות חוב לא יחולו, כולן או חלקן, על סוג של חברות איגרות חוב כפי שיקבע."תיקון התוספת הראשונה 78.בתוספת הראשונה לחוק העיקרי –(1)בכל מקום, אחרי "בחברה ציבורית" יבוא "ובחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב";(2)בסעיף 3, אחרי "חברה ציבורית" יבוא "או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב", ובמקום "בחברה הציבורית" יבוא "באותה חברה";(3)בסעיף 4, במקום "חברה ציבורית תדאג" יבוא "חברה ציבורית וחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ידאגו";(4)בסעיף 5, במקום "דירקטוריון חברה ציבורית יקיים" יבוא "דירקטוריון חברה ציבורית ודירקטוריון חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב יקיימו";(5)בסעיף 7, אחרי "דירקטורים חיצוניים" יבוא "בחברה ציבורית".תיקון חוק ניירות ערך [מס' 46]79.בסעיף 46(א)(2)(ט) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"א, עמ' 206., במקום "כל המניות בהון המוצא שלה" יבוא "כל ניירות הערך שלה".תיקון חוק החברות (תיקון מספר 16)80.בסעיף 49 לחוק החברות (תיקון מס' 16), התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' 390., בסעיף קטן (ה), האמור בו יסומן "(1)" ואחרי פסקה (1) יבוא:"(2)על אף הוראות סעיף 240(ו) לחוק העיקרי, דירקטור חיצוני שמונה ערב יום התחילה, ושיש לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל לקרוב של בעל השליטה, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, יהיה רשאי להמשיך לכהן כדירקטור חיצוני עד למועד האסיפה הכללית הראשונה לאחר יום התחילה או עד תום שנה מיום התחילה, לפי המאוחר, ואולם אם פסקו הקשרים כאמור קודם לאותו מועד, יוכל להמשיך ולכהן עד לתום תקופת כהונתו."תחילה ותחולה81.(א)בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה). (ב)תחילתם של סעיפים 225(ב), 226(א1), 226א, 232, 232א, 270(4), 284, 337(ב), 338, 362א ופרק חמישי א' בחלק התשיעי לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 38(2), 39(2), 40(2), 41(1), 42(2), 57(1), 65, 68, 69, 72 ו-77 לחוק זה, ותחילתו של סעיף 80 לחוק זה ביום פרסומו.(ג)תחילתם של סעיפים 224א, 224ב, 225(א), 226, 226א, 232, 232א, 233(2) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 36, 37, 38(1), 39(1), 40(1), 41(2), 42(1) ו-43 לחוק זה, שישים ימים מיום פרסומו. הוראות מעבר82.הוראות 224א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 36 לחוק זה, יחולו על מי שמכהן כדירקטור בחברה ערב יום תחילתו של סעיף 224א האמור (בסעיף זה – יום תחילת הסעיף), החל במועד כינוס האסיפה הכללית השנתית לראשונה לאחר יום תחילת הסעיף או החל במועד הארכת כהונתו לאחר יום תחילת הסעיף, לפי המוקדם; דירקטור כאמור ימסור הצהרה לפי סעיף 224ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 37 לחוק זה, והיא תובא בפני האסיפה הכללית או הגורם המחדש את הכהונה, לפי העניין, לפני המועד שבו יחולו עליו הוראות סעיף 224א האמור.
משוב א- א+