קריאה שנייה - הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס` 4), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 22:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • תיקון זה לחוק זכויות הסטודנט מעגן חובה לכל מוסד להשכלה גבוהה לקבוע, לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים, הוראות להתאמות לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורים מיועדים או כהורים במשפחת אומנה. התאמות כאמור ייקבעו לפי כללים אחידים ומנחים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה בין היתר בנוגע לבחינה במועד מיוחד, דחיות במועד להגשת מטלות וקביעת גורם מוסדי אשר יטפל בהתאמות הנדרשות. לעניין מוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מוצע כי תקנות בנושא ייקבעו בידי שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

החוק המלא


  • חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4), התשע"א–2011*
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 576, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011), עמ' 590.

    תיקון סעיף 81.בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התש"ע, עמ' 632 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8(א), במקום "לפי סעיף 19א", יבוא "לפי סעיפים 19א ו-19ב". הוספת פרק ג'22.אחרי סעיף 19א לחוק העיקרי יבוא:
    "פרק ג'2: התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה
    התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה19ב.(א)מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.(ב)הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ולפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין התאמות במוסד המנוי בפסקה (5) להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.(ג)הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לפי העניין, יהיו בין השאר, בעניין התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף קטן (א) ובכלל זה – (1)היעדרות לצורך שמירת היריון; (2)היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 293.; (3)היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה. (ד)ההתאמות לפי סעיף זה ייקבעו בין השאר בהתחשב בסיבת ההיעדרות מבחינות או מלימודים, רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין היתר בעניינים אלה, כולם או חלקם, לפי העניין:(1)בחינה במועד מיוחד;(2)דחיית מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בהתחשב במהותם ובהיקפם, בתיאום עם המרצה;(3)קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.(ה)בסעיף זה – "הורה במשפחת אומנה" – הורה במשפחה שאושרה לשמש משפחת אומנה, בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך; "הורה מיועד" – כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.."תחילה ותקנות ראשונות3. (א)תחילתו של חוק זה ביום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011) (להלן – יום התחילה).(ב)עד יום התחילה יביא שר התעשייה המסחר והתעסוקה לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת תקנות ראשונות לפי סעיף 19ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.
משוב א- א+