אישור החוק - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס` 16), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 22:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק מסמיך את שר החינוך, לקבוע, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, תקנות בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה להשכלה גבוהה ולחברי ועדותיה אף אם אינם חברי המועצה.

החוק המלא


  • חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 16), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 585, מיום י"ט באייר התשע"א (23 במאי 2011), עמ' 670.

    הוספת סעיף 8א1.בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשס"ז, עמ' 323., אחרי סעיף 8 יבוא: "גמול והחזר הוצאות8א.שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע תקנות בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וועדותיה."
משוב א- א+