הצעת ועדה - הצעת חוק הספורט (תיקון מס` 7), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 17:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

מאיר שטרית
דב חנין
מוחמד ברכה
ראלב מג`אדלה
משה כחלון
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע כי על התקנונים של התאחדויות ואיגודי הספורט, להסדיר את פעילותם של מוסדות השיפוט הפנימיים בגופי הספורט, לרבות סדרי דין וכללי אתיקה לבעלי התפקידים השונים ולספורטאים. בנוסף, החוק מקים מוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט אשר יבחן את כשירות המינויים של שופטי הספורט ושל חברי מוסד שיפוט פנימי בהתאחדויות או באיגודים בספורט הישראלי. זאת, תוך שמירה על עצמאות פעילותם של ההתאחדויות והארגונים בהתאם לתקנונים של האיגודים הבינלאומיים.

החוק המלא


  • חוק הספורט (תיקון מס' 7), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 562, מיום כ"ו בשבט התשע"א (31 בינואר 2011), עמ' 416.

    תיקון סעיף 11.בחוק הספורט, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשס"ד, עמ' 22. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פעילות ספורט מאורגנת" יבוא:""שופט ספורט" – שופט שמונה על ידי התאחדות או איגוד לשפוט בפעילות ספורט מאורגנת;".תיקון סעיף 102.בסעיף 10 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), אחרי "שיפוט פנימי" יבוא "ובכלל זה מוסדות השיפוט הפנימיים וסדרי הדין שלפיהם ידונו – בכפוף לסעיף 11" ובמקום "שכר" יבוא "וכן בדבר שכר";(2)בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "וכן ייקבעו בהם כללי אתיקה מקצועית לשופטי ספורט, למאמנים, למדריכי ספורט ולספורטאים, בהתאמה לענפי הספורט, וכן לנושאי משרה, כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189., בהתאחדות או באיגוד, לפי העניין". הוספת סעיף 10א3.אחרי סעיף 10 לחוק העיקרי יבוא:"מוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט10א.(א)מוקם בזה מוסד שמטרתו בחינת כשירות המינויים בספורט בישראל כמפורט בחוק זה (בחוק זה – המוסד לבחינת מינויים).(ב)המוסד לבחינת מינויים יבחן את כשירות המינוי של שופטי ספורט ושל חברי מוסד שיפוט פנימי בהתאחדויות או באיגודים לפי הוראות סעיפים 10ב ו-11(ב) עד (ד), תוך שמירה על עצמאות פעילותם של ההתאחדויות והאיגודים בהתאם לתקנונים של האיגודים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט.(ג)השר ימנה את חברי המוסד לבחינת מינויים, ואלה הם:(1)שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט המחוזי, שיצא לקצבה או פרש, בהמלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה ראש המוסד לבחינת מינויים;(2)אחד מאלה, לפי העניין, בהמלצת הגוף שהוא נציגו:(א)נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;(ב)נציג איגוד הכדורסל בישראל;(ג)נציג הוועד האולימפי בישראל;(ד)נציג איל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;(ה)נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;(3)מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו, ויכול שיהיה מי שאינו עובד המדינה.(ג)דין חברי המוסד לבחינת מינויים כדין עובדי המדינה לעניין חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979 ס"ח התש"ם, עמ' 2., חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969 ס"ח התשכ"ט, עמ' 144., ולעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226..כשירות כהונה של שופט ספורט בהתאחדות או באיגוד 10ב.(א)לא ימונה לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה. (ב)המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד.(ג)לא יכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.(ד)מונה אדם לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד, והוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המוסד לבחינת מינויים להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ורשאים ההתאחדות או האיגוד למנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה."תיקון סעיף 114.בסעיף 11 לחוק העיקרי –(1)האמור בו יסומן "(א)" ובו, אחרי "בתקנון" יבוא "לפי סעיף 10, ובהתאם להוראות שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף";(2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)לא ימונה לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.(ג)המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.(ד)לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.(ה)הוראות סעיפים 9, 10 ו-15 לחוק בתי דין מינהלים, התשנ"ב–1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90., יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי.(ו)בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1(א) לחוק-יסוד: השפיטה ס"ח התשמ"ד, עמ' 78., ויצא לקצבה או פרש.(ז)בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט המחוזי.(ח)בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית צדק."תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים [מס' 62]5.בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"א, עמ' ..., בתוספת הראשונה, אחרי פרט 41 יבוא:
משוב א- א+