הצעת ועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס` 6), התשע"א-2011

‏יום שני ‏01 ‏אוגוסט ‏2011 20:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

מגלי והבה
רוברט אילטוב
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר


  • החוק מתקן את פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-1972 (להלן – הפקודה), וקובע הסדרים מקיפים ומפורטים לעניין רכבת הנעה על מסילת ברזל מקומית (להלן – רכבת מקומית), המכונה גם ”רכבת קלה”, וכן תיקונים נוספים לפקודה הנוגעים גם למסילת ברזל ארצית. בהתאם לחוק, הוראות הפקודה יחולו על מסילת ברזל מקומית, וכן יחולו לגביה הוראות פקודת התעבורה, הכל בשינויים המחויבים ובשינויים כמפורט בחוק. כדי להבטיח את בטיחות הפעלתה של רכבת מקומית והפיקוח עליה, קובע החוק כי הפעלת מסילת ברזל מקומית תחויב בקבלת היתר הפעלה שיינתן לתקופה של 4 שנים בכל פעם, בנוסף לזיכיון, ככל שיינתן. כמו כן כולל החוק הוראות לעניין רישוי נהיגה ברכבת מקומית, לרבות תנאים לקבלת רישיון, פסילתו או התלייתו, בדומה להוראות לפי פקודת התעבורה. נושאים נוספים המוסדרים בחוק הם חקירת תאונות ותקריות הקשורות בהפעלת מסילת ברזל מקומית; התקנת טכוגרף ברכבת מקומית במטרה לתעד את תנועתה; וכן סמכויות פיקוח, אכיפה ועונשין. נוסף על כך, החוק קובע הוראות מיוחדות, הוראות תחולה ומעבר, לגבי מי שהיה ערב תחילתו בעל זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית (להלן – בעל זיכיון קיים). בהוראות האמורות נקבע בין היתר כי הפעלת הסדרי הפיקוח והרישוי לפי החוק, לגבי בעל זיכיון קיים, תיעשה בהתחשב בהסכם הזיכיון ובתנאיו, בכפוף לתנאים כמפורט בחוק. עוד נקבע כי לבעל זיכיון קיים ולמדינה תישמר הזכות לעשות שימוש בסעדים הנתונים להם לפי הזיכיון, וכי תקופת תוקפו של היתר ההפעלה שיינתן לבעל זיכיון קיים תהיה כתקופת תוקפו של הזיכיון שניתן לו. עם זאת, אין בהוראות האמורות כדי למנוע הפעלת סמכויות פיקוח ואכיפה לגבי בעל זיכיון קיים, לאורך תקופת תוקפו של ההיתר.משוב א- א+