להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס` 37), התשע"א-2011

‏יום שני ‏01 ‏אוגוסט ‏2011 20:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

אורי יהודה אריאל
דוד אזולאי
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 37), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 614, מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), עמ' 1550.

    תיקון סעיף 14ב1.בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"א, עמ' 18. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 14ב, ברישה, במקום "3.2%" יבוא "6.4%". תחילה ותחולה 2.תחילתו של סעיף 14ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על מענק חימום המשתלם לפי הסעיף האמור ביום התחילה ואילך.
משוב א- א+