הצבעה - הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס` 15),התשע"א-2011

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 22:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 15), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 329, מיום ב' בתמוז התש"ע (14 ביוני 2010), עמ' 180.

    הוספת סעיף 5ג1.בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התש"ע, עמ' 514. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5ב יבוא: "הנפקת טפסי שיקים5ג.(א)בסעיף זה –"לקוח" – יחיד שאינו תאגיד;"שיק", "שרטוט" – כמשמעותם בסעיפים 73 ו-76 לפקודת השטרות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2, עמ' 12., בהתאמה;(ב)בטפסי שיקים שתאגיד בנקאי מנפיק ללקוחו, יהיו השיקים משורטטים ויהיו מודפסות עליהם מילים האוסרות את העברתם, אלא אם כן ביקש הלקוח שיונפקו לו טפסי שיקים ללא השרטוט והמילים כאמור."תיקון סעיף 10 2.בסעיף 10(1) לחוק העיקרי, אחרי "למעט סעיפים 5, 5א" יבוא "5ג".תחילה3.תחילתם של סעיפים 5ג ו-10(1) לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום ג' בתשרי התשע"ב (1 באוקטובר 2011).
משוב א- א+