אישור החוק - הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התשע"א-2011

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 21:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 313, מיום כ"ב באדר התש"ע (8 במרס 2010), עמ' 134.

    הגדרות1.בחוק זה – "איש צוות במוסד רפואי" – מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327., מאבטח, עובד מינהל ומשק וכל אדם אחר שמבצע עבודה או נותן שירות במוסד רפואי, לרבות מתנדב;"אלימות מילולית" – איומים וכן דברי גידוף, השמצה, ביזוי או התבטאות אחרת שיש בה משום פגיעה או השפלה; "אלימות פיזית" – הכאת אדם, נגיעה בו, דחיפתו או הפעלת כוח על גופו בדרך אחרת, בלא הסכמתו;"מוסד רפואי" – בית חולים ומרפאה כמשמעותם בפקודת בריאות העם, 1940‏ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239., וכל מוסד אחר אשר תפקידו העיקרי הוא מתן שירותי בריאות;"מנהל מוסד רפואי" – לרבות מי שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן;"מעשה אלימות" – אלימות פיזית או אלימות מילולית.אזהרה על ידי מנהל מוסד רפואי2.נקט אדם במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או השחית במתכוון רכוש של מוסד רפואי, רשאי מנהל המוסד הרפואי להזהירו בכתב כי אם בתקופה של 12 חודשים (להלן – תקופת האזהרה) יחזור וינקוט מעשה אלימות כאמור או ישחית את רכוש המוסד הרפואי, יהיה המנהל רשאי להורות על מניעת כניסתו למוסד הרפואי בהתאם להוראות סעיף 3; שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את נוסח האזהרה, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין דרכי מסירתה.הוראה בדבר מניעת כניסה למוסד רפואי3.הוזהר אדם כאמור בסעיף 2, וחזר ונקט במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או השחית במתכוון רכוש של מוסד רפואי, בתקופת האזהרה, רשאי מנהל המוסד הרפואי להורות כי לא יהיה רשאי להיכנס למוסד הרפואי או לחלק ממנו, למעט לצורך קבלת טיפול רפואי שנדרש לו, בתקופה כלהלן:(1)אם נקט בתקופת האזהרה אלימות פיזית – תקופה שלא תעלה על שישה חודשים;(2)אם נקט בתקופת האזהרה אלימות מילולית או השחית רכוש – תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.דרישת הזדהות 4.לשם ביצוע הוראות סעיפים 2 ו-3 רשאי מנהל מוסד רפואי לדרוש מאדם שהתקיימה לגביו הוראה מהוראות הסעיפים האמורים, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין.שמירת דינים5.אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.ביצוע 6.שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה.תקנות ראשונות7.תקנות ראשונות לעניין נוסח האזהרה כאמור בסעיף 2 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.
משוב א- א+