קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 21), התשע"א-2011

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 19:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

מאיר שטרית
מגלי והבה
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

עפו אגבאריה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 21), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 568, מיום י' באדר א' התשע"א (14 בפברואר 2011), עמ' 480.

    תיקון סעיף 47ד 1.בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"א, עמ' 782. (להלן - הפקודה), בסעיף 47ד(ב)(2), בכל מקום, במקום "חמש" יבוא "שש". תחולה2.(א)סעיף 47ד(ב)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחול לגבי תכשיר רפואי חדש שלשם רישומו בפנקס הסתמך המנהל על מידע סודי שנמסר לו בנוגע לתכשיר קודם, ובלבד שהתכשיר הקודם נרשם לראשונה בפנקס ביום תחילתו של חוק זה ואילך (להלן – יום התחילה), והתקיים בתכשיר הקודם אחד מאלה: (1)התכשיר הקודם לא היה רשום במדינה מוכרת לפני יום התחילה;(2)התכשיר הקודם נרשם לראשונה במדינה מוכרת בתקופה שמיום כ"ד בסיוון התשס"ה (1 ביולי 2005) ועד יום התחילה.(ב)אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 41(ב) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 346..
משוב א- א+