אישור החוק - הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס` 29), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏19 ‏יולי ‏2011 16:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

ציפי חוטובלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 29), התשע"א–2011 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"א (19 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 382, מיום י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011), עמ' 146.

    תיקון סעיף 16ד1. בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959‏ ס"ח התשי"ט, עמ' 138; התשע"א, עמ' 924., בסעיף 16ד, אחרי סעיף קטן (י) יבוא:"(יא)הוראות סעיף זה יחולו לעניין תעמולת בחירות של מועמד לראשות מועצה אזורית לפי חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 213. , הנערכות באותו יום שבו נערכות בחירות למועצת המועצה האזורית."
משוב א- א+