החלטה בדבר תיקון טעות בחוק - החלטת ועדת הכלכלה בדבר תיקוני טעויות בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, ובחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 33), התשע"א-2011 - הצבעה

‏יום שני ‏18 ‏יולי ‏2011 22:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק משנה את שיטת ההסדרה בתחום השידורים המסחריים, במטרה לעודד כניסה של שחקנים חדשים לשוק זה ולהביא לפלורליזם בשוק הטלוויזיה המסחרית. בהתאם לחוק, לא יוענקו עוד מספר מוגבל של זיכיונות לשידורי טלוויזיה מסחריים, בהליך מכרזי, ובמקומם יוענקו רישיונות לשידורי טלוויזיה מסחריים לכל דורש שיעמוד בתנאים הקבועים בחוק.
  בהתאם לחוק, מועד המעבר מזיכיונות לרישיונות יהיה ב-1 בינואר 2013, אלא אם כן שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם מועצת הרשות השנייה, ידחה את המועד למועד אחר, שלא יהיה מאוחר מיום 1 בינואר 2014. בעלות הזיכיון הקיימות תהיינה רשאיות לעבור לרישיונות במועד המעבר, אך לא תהיינה חייבות לעשות כן, והן תוכלנה להמשיך ולהחזיק בזיכיון שלהן עד תום תקופת הזיכיון.
  החוק קבע כי תקופת תוקפו של רישיון לשידורי טלוויזיה תהיה 15 שנים, ולמועצה תינתן סמכות להאריך את תוקפו של הרישיון ב-15 שנים נוספות בכל פעם, אם בעל הרישיון קיים בתקופת הרישיון את הוראות חוק הרשות השנייה, כללי המועצה ותנאי רישיונו.
  נוסף על כך נקבע, כי במהלך תקופת תוקפו של רישיון תקיים המועצה הליכי בדיקה, הן שנתי והן אחת לארבע שנים. נקבעו הוראות לעניין התוצאות של הליכי הבדיקה, ובכלל זה נקבע, שאם מצאה המועצה שבעל רישיון לשידורי טלוויזיה לא קיים את הוראות החוק, הכללים או תנאי הרישיון, שעניינם תוכן השידורים, ולא תיקן את ההפרה בתוך תקופה שקבעה המועצה, ואשר לא תעלה על שנה, יפקע רישיונו.
  נקבע כי לאחר המעבר משיטה של זיכיונות לשיטה של רישיונות, לא ניתן יהיה להשתמש יותר באפיקים 10 ו-22 במסגרת השידורים של בעלי הרישיון, והם יחזרו לשימוש חברות הכבלים והלווין. השר, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, יהיה רשאי להורות על רשימה של חמישה אפיקים רצופים שבהם ישדרו חברות הכבלים והלווין את שידוריהם של בעלי הרישיון. כן נקבעו הוראות למקרה שבו נוכחו המועצות שיש צורך בקביעה של אפיקים נוספים לשידורי בעלי הרישיונות.
  בנוסף, נקבעו הגבלות שונות לגבי אפשרויות השימוש באפיקים 10 ו-22, והכל למשך שלוש שנים מהמועד שבו לא נותרו עוד בעלי זיכיונות באפיקים 10 ו-22, לפי העניין.
  לגבי מערך השידור הספרתי, המכונה ”עידן+” או: ”DTT” נקבע שהוא ישמש גם להפצה וקליטה של שידורי בעלי הרישיון לשידורי טלוויזיה.
  עוד נקבע כי כל בעל רישיון יקים חברת חדשות וישדר באמצעותה שידורי חדשות, בהתאם להוראות החוק, אולם, בעל רישיון חדש לא יהיה מחויב בשידורי חדשות במהלך השנתיים הראשונות החל במועד תחילת תוקפו של הרישיון, ולא יהיה מחויב בהוצאת המימון של חברת חדשות באותה התקופה. נקבע גם כי בעלות הזיכיון הקיימות בערוץ 2 יוכלו להחזיק במשותף בחברת החדשות של ערוץ 2 תקופה של עד שלוש שנים לאחר שיהפכו מבעלות זיכיון לבעלות רישיון, ונקבעו הוראות ותנאים להחזקה המשותפת.
  נקבעו גם הוראות ביחס לפריסת חובותיהן של זכייניות ערוץ 2 וזכיינית ערוץ 10, שמקורן באי-קיום כלל ההתחייבויות שלהם בתקופת הזיכיון.
  בנוסף, נקבע כי הוראות ביחס להארכת זיכיונה של חברת ישראל 10, שהיא בעלת הזיכיון בערוץ 10, עד יום 1 בינואר 2013 או עד מועד המעבר שקבע השר בצו.
  נקבעה גם הוראה לפיה במידה ובעלות הזיכיון בערוץ 2 ימשיכו להחזיק בזיכיון בערוץ זה לאחר מועד המעבר, יהיה שר התקשורת רשאי להתיר לחברת ישראל 10 להמשיך לשדר באפיק 10 גם כבעלת רישיון, בניגוד להוראה הכללית דלעיל, לפיה בעלי הרישיונות לא יוכלו לשדר באפיקים 10 ו-22.

משוב א- א+