קריאה שנייה - הצעת חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏18 ‏יולי ‏2011 21:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

ציפי חוטובלי
נסים זאב
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשע"א (18 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 378, מיום ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרס 2011), עמ' 128.

    תיקון חוק הגנת הצרכן [מס' 29]1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התש"ע, עמ' 636. (להלן – חוק הגנת הצרכן), אחרי סעיף 13ב יבוא:"מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון13ב1.(א)על אף האמור בכל דין, בעסקה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון, יציע העוסק לצרכן לבחור את מועד החיוב החודשי שבו יבוצע החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העוסק רשאי להציע לצרכן מועדים נוספים לחיוב.(ב)לא בחר צרכן במועד חיוב, יחייב העוסק את חשבונו של הצרכן ב-10 בחודש.(ג)עוסק לא יהיה רשאי לגבות תוספת לסכום התשלום, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל דחייה בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה."תיקון פקודת העיריות
משוב א- א+