אישור החוק - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס` 13), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏12 ‏יולי ‏2011 17:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

עינת וילף
זאב בנימין בגין
ליה שמטוב

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 13), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשע"א (12 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 599, מיום כ"ה בסיוון התשע"א (27 ביוני 2011), עמ' 1274.

    תיקון סעיף 61.בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר), התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 440; התשע"א, עמ' 204. , בסעיף 6, ברישה, במקום "כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011)" יבוא "י"ח בחשוון התשע"ב (15 בנובמבר 2011)".תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011).
משוב א- א+